ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR RÖRANDE TJÄNSTER PÅ SKIDANLÄGGNINGAR

Suomen Hiihtokeskusyhdistys r.y. (nedan. SHKY) har upprättat och konsumentombudsmannen har godkänt följande avtalsvillkor rörande tjänster på skidanläggningar. Avtalsvillkoren uppdaterades den 8.12.2009.

1.TILLÄMPNING AV AVTALSVILLKOR

1.1 Dessa avtalsvillkor tillämpas på erbjudande, köp, genomförande och användning av tjänster som erbjuds kunden på någon av SHKY:s skidanläggningar samt vid avgörande av tvister som kan uppstå av sådana tjänster. Avtalsvillkoren tillämpas inte på skidrutter utanför skidanläggningens ansvarsområde eller på skogsåkning.

1.2 Skidanläggningens tjänster enligt dessa avtalsvillkor erbjuds bland annat
a. vid biljettförsäljningen,
b. i slalombackarna,
c. vid linbanor inkl. stigbanor och byggnader avsedda för transport av personer (nedan ”liftar”),
d. i spår med konstsnö, skridskobanor och pulkabackor med konstsnö samt andra områden reserverade för vinteraktiviteter (nedan”övriga serviceområden”).

1.3 Dessa avtalsvillkor tillämpas inte på tjänster som erbjuds i anläggningens restauranger, lägerområden (husvagn) eller inkvarteringar.

1.4 Särskilda avtalsvillkor har utarbetats för tjänster som erbjuds av skiduthyrningsföretag och skidskolor. Dessa villkor finns att läsa på SHKY:s och Kundverkets hemsidor (www.ski.fi och www.kuluttajavirasto.fi).

2. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

2.1 Liftarna ska uppfylla gällande säkerhetskrav och vara kontrollerade och godkända av vederbörlig myndighet.

2.2 Backar och övriga serviceområden ska vara väl synliga och tydligt utmärkta. De ska vara i tillfredsställande skick med hänsyn till väder- och terrängförhållandena. Skidanläggningens personal har rätt, men inte skyldighet, att utföra underhållsarbete i backen och på övriga serviceområden under skidanläggningens öppettider.

2.3 Om snö- och väderförhållandena eller antalet användare så kräver har anläggningens personal rätt att öppna och stänga skidanläggningen, liften eller backen eller övriga serviceområden. Vid sådana tillfällen fastställs kundens rätt till ersättning enligt punkt 6 i dessa villkor.

2.4 Utförsåkning i backen samt övrig användning av skidanläggningens tjänster sker på kundens eget ansvar. Ansvaret kan också ligga hos kundens förmyndare. Kunden är skyldig att bete sig på ett sätt på skidanläggningens område som gör att han inte utsätter sig själv eller andra som vistas på området för fara. Kunden är skyldig att bedöma sin förmåga att använda tjänsten innan han börjar använda den. Kunden ska framför allt känna till backbestämmelserna vid utförsåkning.

2.5 Kunden ansvarar själv för att hans utrustning är i gott skick och att bindningarna är justerade.

2.6Kunden är när han befinner sig på anläggningens område och använder dess tjänster för egen del skyldig att följa dessa avtalsvillkor. Skidanläggningen är skyldig att på en informationstavla, i liftarna eller backarna och på övriga serviceområden informera om begränsningar i användningen av området samt tydligt märka ut eventuella platser som kan orsaka fara. Instruktionsskyltar över tjänsterna kan också innehålla godkända symboler. Instruktionsskyltarna och märkningarna är bindande.

2.7 Kunden är skyldig att följa personalens anvisningar rörande användning av backarna, övriga serviceområden samt utrustning och placering i släp- eller stolliftarna samt säker klädsel. Genom att informera kunderna försöker personalen minska risken för skador och undvika driftstopp.

2.8 Personalen har rätt att förhindra kunden från att använda skidanläggningens tjänster om kunden inte följer dessa avtalsvillkor och personalens anvisningar eller som om kunden på grund av sitt tillstånd eller beteende riskerar den allmänna säkerheten, stör den allmänna ordningen eller väcker allmän förargelse.

2.9 En kund som smutsar ner eller förstör skidanläggningens utrustning är skyldig att ersätta den orsakade skadan.

2.10 Om en lift, backe eller övriga serviceområden inte uppfyller ovan nämnda säkerhetsbestämmelser ansvarar skidanläggningen för skadorna som orsakas kunden eller dennes egendom och som inte har orsakats av kunden själv.

3. UPPHITTADE SAKER

3.1 Om kunden hittar en sak som en annan kund har förlorat på skidanläggningens serviceområde är kunden skyldig att omedelbart överlämna den till skidanläggningens personal.

4. PRIS PÅ TJÄNSTER SAMT INFORMATION OM LIFTAR OCH BACKAR

4.1 Skidanläggningen är skyldig att publicera en prislista över sina tjänster eller på annat sätt informera om sina priser. Prislistorna eller informationen ska innehålla tydliga uppgifter om de olika biljetternas priser och giltighetstider.

4.2 Skidanläggningen är skyldig att i sin prislista eller broschyr informera om var anläggningens liftar, backar och övriga serviceområden ligger, vilken typ de är samt backarnas svårighetsgrad och antal. Svårighetsgraden anges enligt internationellt godkända standarder.

4.3 Prislistorna och broschyren ska innehålla skidanläggningens officiella namn, adress och telefonnummer.

5. BILJETTERNAS GILTIGHET I LIFTAR OCH SKIDANLÄGGNINGENS ÖVRIGA TJÄNSTER

5.1 Skidanläggningen har rätt att sälja olika typer av liftbiljetter och andra entrébiljetter som nämns i prislistan (nedan ”biljett”). Ett avtal anses ha uppkommit när anbudet har godkänts och betalning erlagts eller betalningsförbindelse undertecknats.

5.2 Biljetterna gäller under skidanläggningens öppettider, som anges i prislistan. Anläggningen kan förlänga giltighetstiden.

5.3 Skidanläggningen använder i regel nedan nämnda liftbiljetter:

• Engångsbiljett
berättigar till en bestigning under skidsäsongen som pågår då biljetten säljs eller vid en tidpunkt som fastställs närmare av skidanläggningen.
• Seriebiljett
berättigar till ett visst antal utförsåkningar. Om försäljningsdatumet står angivet på biljetten har skidanläggningen rätt att debitera personen som uppvisar biljetten en tilläggsavgift som motsvarar prisändringen för nästa säsong. Seriebiljetten är inte personlig.
• Timbiljett, förmiddags-, eftermiddags- eller kvällsbiljett
berättigar till användning av tjänsterna under giltighetstiden som anges på biljetten.
• Dagsbiljett, 2–­6-dagarsbiljett
berättigar till användning av tjänsterna under datumet eller datumen som anges på biljetten. Rätten att använda tjänsterna på kvällstid (s.k. kvällsbacke) ska anges separat i prislistan.
• Veckobiljett
berättigar till användning av tjänsterna under sju (7) dagar.
• Säsongskort
berättigar till användning av tjänsterna under skidsäsongen som anges på säsongskortet. Säsongens exakta start- och slutdatum för anges inte på säsongskortet.
• Företagskort
berättigar till användning av tjänsterna under skidsäsongen som anges på kortet. Företagskortet får användas av personer som namngetts av företaget eller av boende i företagets semesterstugor enligt separat meddelande.

5.4 Skidanläggningen kan dessutom använda en områdes- eller tävlingsområdesbiljett, som berättigar innehavaren att använda tjänsterna på vissa områden och tävlingsområden som anges på biljetten under giltighetstiden som står på biljetten.

5.5 Giltighetstiden för biljetterna som avses i punkt 5.3 och 5.4 kan också vara märkt med streckkod. Kunden har rätt att kontrollera biljettens giltighetstid hos skidanläggningens personal.

5.6 Biljetten är personlig om inget annat framgår av avtalet. Den får inte överlämnas till tredje person. Vid missbruk kan biljetten makuleras eller beslagtas av skidanläggningen.

5.7 Biljettanvändaren ska kunna bevisa sin användningsrätt. Biljetten ska tas med och utan begäran uppvisas vid liften. Skidanläggningens personal har rätt att utföra en giltighetskontroll av biljetter på anläggningens serviceområde.

5.8 Skidanläggningen har rätt att vidta rättsliga åtgärder för att täcka förluster som orsakats av missbruk eller kräva kunden på ersättning, högst det dubbla biljettpriset, omedelbart efter att missbruket uppdagats.

6. KUNDENS RÄTT TILL ERSÄTTNING

6.1 Förlorade biljetter ersätts inte.

6.2 Makulerade biljetter eller biljetter som beslagtagits av skidanläggningen ersätts inte.

6.3 Om kunden frivilligt upphör att använda tjänsten under biljettens giltighetstid ersätts inte den återstående giltighetstiden.

6.4 Om biljettinnehavaren på grund av sjukdom eller skada inte har kunnat använda biljetten under en period som är minst en tredjedel (1/3) av biljettens giltighetstid, har han rätt till ersättning för biljetten. Biljettinnehavaren ska på begäran kunna bevisa sjukdomen eller skadan med ett läkarintyg eller på annat pålitligt sätt.

6.5 Om liften eller backen eller övriga serviceområden inte har kunnat användas på grund av användningsuppehåll har biljettinnehavaren rätt till ersättning med begränsningar som anges i punkt 6.7 och 6.8.

6.6 Ersättningen ska motsvara den återstående giltighetstiden på biljetten. Ersättning lämnas i första hand via förlängning av biljettens giltighetstid eller med ett kvitto över den återstående tiden för senare användning.

6.7 Rätt till ersättning finns inte,

6.7.1 om uppehållet är tillfälligt och kortvarigt eller beror på reparations- eller servicearbeten som av säkerhetsskäl inte kan skjutas upp.

6.7.2 om uppehållet beror på orsaker som är oberoende av personalen, som strömavbrott, kraftig vind, kraftig kyla, dimma eller något annat som motsvarar ovan nämnda orsaker och som parterna inte kände till vid försäljningstidpunkten eller vars följder personalen inte hade kunnat undvika.

6.8 Skidanläggningens personal har rätt att stänga liften och/eller backen och/eller övriga serviceområden under biljettens giltighetstid av ovan nämnda skäl. Biljettinnehavaren har inte rätt till ersättning om skidanläggningen trots att vissa liftar och/eller backar är stängda kan erbjuda – ur objektiv synvinkel – tillräckligt många andra liftar, backar och serviceområden. Kunden ska vid köptillfället informeras om antalet öppna liftar och backar som avviker från det normala och om läget för övriga serviceområden.

6.9 Om skidanläggningen av orsaker som nämns i punkt 6.7 inte använder – ur objektiv synvinkel – tillräckligt många övriga liftar, backar och övriga serviceområden, har biljettinnehavaren rätt till ersättning om uppehållet varar längre än en tredjedel (1/3) av biljettens giltighetstid.

6.10 Om kunden har köpt ett säsongskort ska skidanläggningen vara öppen under minst en period som motsvarar säsongskortets pris räknat i antalet dagsbiljetter, t.ex. x dagsbiljetter = säsongsbiljettens pris. För varje dag som underskrider denna minimitid har kunden rätt till motsvarande skälig ersättning för priset för säsongskortet.

6.11 Skidanläggningen är inte skyldig till annan än ovan nämnda ersättning för olägenhet eller kostnader som orsakats av uppehåll i delar av eller hela anläggningen, såvida inte uppehållet orsakats av vårdslöst agerande från skidanläggningens sida.

7. FÖRSÄKRINGAR

7.1 Skidanläggningen ska ha en ansvarsförsäkring som ersätter kunden för skada som bevisat orsakats av skidanläggningen genom vårdslöshet.

7.2 Skidanläggningen är inte skyldig att teckna en försäkring som ersätter kunden för självförvållad skada. Eventuell olycksfallsförsäkring som är inkluderad i biljetten och sådan försäkrings giltighetstid anges separat.

7.3 Kunden är skyldig att försäkra sig om att han har ett giltigt försäkringsskydd innan han kommer till skidanläggningens serviceområde.

8. ERSÄTTNINGSANSPRÅK

8.1 Anspråk rörande skidanläggningens tjänster ska framställas till anläggningens personal. Anspråken ska framläggas skriftligen eller muntligen. Anspråk på ersättning enligt punkt 6 ska framläggas senast 24 timmar efter att biljetten har upphört att gälla, såvida det inte finns särskilda skäl att förlänga tiden för framläggande av anspråk.

8.2 Övriga ersättningsanspråk ska framläggas inom en rimlig tid efter händelsen som ledde till skadan.

9. ÄNDRING AV AVTALSVILLKOR

9.1. Skidanläggningen kan ändra dessa avtalsvillkor och tjänsternas priser mitt under skidsäsongen, om det föranleds av ny eller ändrad lagstiftning, myndighetsbestämmelse eller oförutsebara ändringar i förhållandena (ovanlig naturhändelse, internationell kris eller stor olycka).

9.2. Kunden ska informeras om avtalsvillkoren och ändringar i villkoren på skidanläggningens försäljningsplatser.

10. MENINGSSKILJAKTIGHETER

10.1 Meningsskiljaktigheter ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan kunden och skidanläggningen. Om parterna inte kommer överens kan kunden hänskjuta ärendet till konsumenttvistenämnden eller väcka talan i domstolen på sin hemort. Om näringsidkaren väcker talan ska det göras i domstolen på kundens hemort.

Takaisin ylös