AVTALSVILLKOR RÖRANDE UTHYRNINGSTJÄNSTER

Suomen Hiihtokeskusyhdistys r.y. (nedan “SHKY”) och konsumentombudsmannen har gett sitt samtycke till följande leveransvillkor när det gäller tjänster som avser utförsåkning.

1. TILLÄMPNING AV LEVERANSVILLKOREN

1.1 Dessa leveransvillkor kommer att gälla följande: kunder som använder uthyrningstjänster på skidanläggningar och som är medlemmar i SHKY samt personal som ansvarar för uthyrningstjänsterna.

2. ANSVAR SOM GÄLLER FÖR LEVERANTÖREN AV UTHYRNINGSTJÄNSTER

2.1 Leverantören av uthyrningstjänster skall garantera att utrustningen som uthyres är i bra skick och att skidbindningarna är korrekt justerade.

2.2 Leverantören av uthyrningstjänsten kommer inte att ansvara för skador som har orsakats av en faktor eller händelse bortom leverantörens kontroll eller som leverantören av uthyrningstjänsten inte på ett rimligt sätt kan beakta vid bedrivandet av sin uthyrningsverksamhet.

2.3 Leverantören av uthyrningstjänsten skall:
2.3.1 Montera bindningarna enligt utrustningsimportörens eller -representantens märkesspecifika anvisningar.
2.3.2 Justera bindningarna baserat på informationen som kunden lämnat enligt importörens eller representantens märkesspecifika anvisningar.

3. HYRESAVTAL

3.1 Ett hyresavtal skall ingås skriftligen och minst följande information skall inkluderas:
3.1.1 Namnet på leverantören av uthyrningstjänsten och skidområdet samt kontaktuppgifter
3.1.2 Kundens namn, de sista siffrorna i kundens ID, dennes adress och telefonnummer
3.1.3 Specifikation av hyrd utrustning
3.1.4 Bindningsinställningar (baserat på information från kunden)
3.1.5 Möjliga defekter och fel på hyresutrustningen
3.1.6 Kundens vikt och åknivå för bindningsjustering
3.1.7 Hyrestid
3.1.8 Hyresavgift
3.1.9 Kundens och uthyrarens underskrift
3.1.10 Hänvisning till tillämpliga allmänna leveransvillkor.

3.2 För grupper kan ett enda hyresavtal tecknas som omfattar hela gruppen. Avtalet skall minst inkludera namnet på leverantören av uthyrningstjänsten och skidområdet tillsammans med kontaktuppgifter, samt namn på alla gruppdeltagare och uppgifter om deras vikt och åknivå. Gruppledarens personliga kontaktuppgifter kommer att användas som kontaktinformation för gruppen. Gruppavtalet kommer att undertecknas av gruppledaren på gruppens vägnar. Hyrestiden och hyresavgiften skall också anges i avtalet.

4. KONTROLL AV KUNDENS ID

4.1 Kunden skall bestyrka sin identitet.

4.2 Leverantören av uthyrningstjänsterna skall inte behålla kundens ID-nummer efter avtalperiodens slut. Leverantören av uthyrningstjänsterna skall inte utlämna kundens ID-nummer till en tredje part.

5. ANVÄNDNING AV HYRESUTRUSTNINGEN

5.1 Efter undertecknandet av hyresavtalet skall kunden ha personlig rätt att använda den hyrda utrustningen i branta backar som är öppna och avsedda för kundanvändning. Kunden skall inte låta någon tredje part få använda utrustningen, inte heller får kunden ta den hyrda utrustningen utanför skidanläggningsområdet såvida parterna inte kommit överens om något annat.

6. ANSVAR SOM GÄLLER FÖR KUNDEN OCH LEVERANTÖREN AV UTHYRNINGSTJÄNSTEN

6.1 Kunden skall tillhandahålla information som krävs för bindningsinställningar (vikt och åknivå).

6.2 Kunden ansvarar för att tillhandahålla giltig information.

6.3 Kunden ansvarar för att hantera den hyrda utrustningen på ett lämpligt och varsamt sätt för att förhindra förlust av eller skada på utrustningen.

6.4 Kunden skall inte göra några ändringar i bindningsinställningarna som gjorts i uthyrningsbutiken. Om några bindningsinställningar behöver justeras skall det utföras av personalen som ansvarar för skiduthyrningen. Eventuella ändringar i bindningsinställningarna skall rapporteras i hyresavtalet.

6.5 Inga märkningar skall göras på hyresutrustningen och inga delar får tas bort eller lösgöras.

6.6 Om hyresutrustningen behöver repareras skall kunden ta med utrustningen till uthyrningsbutiken för reparation.

6.7 Leverantören av uthyrningstjänsterna skall ansvara för lämplig justering av bindningarna enligt den information som kunden lämnat.

6.8 Leverantören av uthyrningstjänsterna skall ansvara för att se till att hyrhjälmar uppfyller nödvändiga krav på personlig säkerhetsutrustning enligt statsrådets bestämmelser.

7. ÅTGÄRDER SOM SKALL VIDTAS VID FEL PÅ, SKADA ELLER STÖLD AV UTRUSTNINGEN

7.1 Kunden som använder uthyrningstjänsterna skall utan dröjsmål informera uthyrningsbutiken vid förlust av, skada eller fel på utrustningen.

7.2 Kunden skall rapportera alla stölder till polisen.

8. KUNDENS ANSVAR FÖR SKADOR

8.1 Kunden ansvarar för att betala ersättning för förlorad eller skadad hyresutrustning. Ersättningsbeloppet skall utgöra det aktuella värdet av den förlorade utrustningen eller skadan som orsakats, såvida kunden inte kan visa att hyresutrustningen hanterats på lämpligt sätt.

8.2 Leverantören av uthyrningstjänsterna skall informera kunden om eventuell skada som upptäckts vid visuell kontroll av utrustningen när utrustningen återlämnas. Kunden skall ansvara för att betala för skador, såsom anges nedan:
8.2.1 Reparationskostnader för skadad utrustning enligt utrustningens prislista
8.2.2 Aktuellt värde av förlorad utrustning eller utrustningen eller en del av utrustningen som inte kan repareras.
8.2.3 Kunden skall inte ansvara för att betala ersättning för normalt slitage.

9. BETALNING AV HYRESAVGIFTEN

9.1 Hyresavgiften skall betalas i samband med erhållandet av hyresutrustningen eller när utrustningen återlämnas.

9.2 Hyresavgiften skall baseras på hyrestiden och en avgift som fastställts i förväg, såsom angetts i prislistan och i hyresavtalet.

10. ÅTERLÄMNING AV UTRUSTNING

10.1 Utrustningen skall återlämnas senast i slutet av hyresperioden.

10.2 Om kunden önskar förlänga hyresperioden skall detta ske med samtycke av leverantören av uthyrningstjänsterna innan hyresperioden tagit slut.

10.3 Om kunden återlämnar utrustningen efter hyresperiodens slut eller om kunden inte återlämnar utrustningen över huvud taget har leverantören av uthyrningstjänsterna rätt att kräva betalning av ytterligare en hyresavgift när utrustningen återlämnas eller på annat sätt tas tillbaka.

11. SKADEANSVAR SOM ÅLÄGGS KUNDEN ELLER EN TREDJE PART

11.1 Kunden bekräftar med sin underskrift att han/hon är medveten om riskerna som förekommer vid utövandet av sporterna i fråga och vid användning av utrustningen.

11.2 När hyresutrustningen används på ett lämpligt sätt och för avsett ändamål skall leverantören av uthyrningstjänsterna ansvara för skador som vållats kunden eller en tredje part, om:
11.2.1 skadan har orsakats p.g.a. leverantörens handlingar
11.2.2 leverantören av uthyrningstjänsterna inte har ställt in hyresutrustningen korrekt enligt den information som kunden lämnat
11.2.3 leverantören av uthyrningstjänsterna har erbjudit utrustning till kunden som inte är lämplig att hyra ut enligt informationen som kunden lämnat.

11.3 Kunden skall annars ansvara för sina handlingar och för eventuell skada som därigenom vållats honom/henne och/eller en tredje part enligt de allmänna tillämpliga principerna om skadeersättning.

12. TVISTLÖSNING

12.1 Eventuella tvister skall först och främst behandlas genom förhandlingar mellan kunden och skiduthyrningsfirman. Om kunden och leverantören av uthyrningstjänsterna inte kan ingå ett muntligt avtal med avseende på ett anspråk kan kunden vidarebefordra ärendet till konsumenttvistenämnden eller vidta rättsliga åtgärder i domstolen i kundens hemregion. Om leverantören av tjänsterna i skidområdet vidtar rättsliga åtgärder kommer jurisdiktionsområdet att vara domstolen i kundens hemregion.

Takaisin ylös