AVTALSVILLKOR RÖRANDE SKIDSKOLETJÄNSTER

Suomen Hiihtokeskusyhdistys r.y. (nedan “SHKY”) och konsumentombudsmannen har gett sitt samtycke till följande leveransvillkor när det gäller tjänster som avser utförsåkning.

1. TILLÄMPNING AV LEVERANSVILLKOREN

1.1. Dessa leveransvillkor kommer att gälla följande: kunder som använder skidskolans kundtjänster på SHKY:s skidanläggningar för medlemmar, skidskolor som tillhandahåller skidskoletjänster och skidskolepersonal. Leveransvillkoren gäller för arrangemanget och genomförandet av undervisning med avseende på olika vintersporter, som t.ex. utförsåkning, längskidåkning, telemark och snowboardåkning.

2. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

2.1 Skidskolan skall ansvara för att garantera att skidinstruktörerna har adekvat utbildning och kompetenser för de uppgifter de har tilldelats som avser undervisning i vintersporter.

2.2 Kunden skall ha rätt att få information i förväg om innehållet i och utrustningskrav för undervisningssessionen.

2.3 Kunden skall ansvara för skicket på och lämpligheten av sin utrustning när han/hon deltar i en undervisningssession eller kurs.

2.4 Skidskolan skall ha rätt att ställa in en undervisningssession om skidskolepersonalen kan visa att kundens utrustning är olämplig, t.ex. när det gäller dess skick, för att kunden på ett säkert sätt skall kunna delta i en undervisningssession.

2.5 Kunden deltar i undervisningssessionen på egen risk. Skidskolan eller skidinstruktören skall ha en ansvarsförsäkring genom vilken kunden kan kompenseras för skador som visar sig ha orsakats av en felaktig handling eller oaktsamhet från skidinstruktörens sida.

2.6 Skidskolan är inte skyldig att ha en försäkring som täcker kundens självförvållade skador.

2.7 Parterna kan ge sitt samtycke till en undervisningssession i en vintersport skriftligt eller elektroniskt. Vid behov kan parterna komma överens om individuellt skräddarsydda specialkurser genom ett skriftligt avtal som skall innehålla följande:
2.7.1 Namnet på skidskolan som organiserar kursen, dess företags-ID och kontaktuppgifter
2.7.2 Uppgifter om deltagarnas namn, ålder och adress
2.7.3 Kursens omfattning, varaktighet och avgift
2.7.4 Vid gruppbokningar kan ett gruppavtal förhandlas fram. Gruppavtalet skall undertecknas av gruppledaren på gruppens vägnar.

2.8 Betalning av avgiften för skidkursen skall erläggas senast i samband med registreringen av kursen/sessionen. Skidskolan har rätt att ta ut en bokningsavgift för kurser som varar längre än en dag. Hela bokningsavgiften betalas tillbaka till kunden när den slutliga betalningen av kursavgiften har erlagts. Bokningsavgiften får inte vara större än 50 % av det totala kurspriset.

2.9 Avgiften för en enkel undervisningssession skall betalas i samband med registreringen eller i förväg enligt kundens önskemål.

3. INSTÄLLDA KURSER, AVBOKNINGAR OCH AVBROTT

3.1 Kunden ansvarar för att infinna sig i tid vid angivet startdatum för kursen/sessionen, med all utrustning som erfordras och på ett lämpligt sätt vara förberedd för kursmomenten.

3.2 Om kunden avbokar sin kurs senast fjorton (14) dagar före kursens startdatum återbetalas hela bokningsavgiften till kunden.

3.3 Om en avbokning sker tidigast fjorton (14) dagar och senast tjugofyra (24) timmar före kursens startdatum har skidskolan rätt att behålla 50 % av den förbetalda bokningsavgiften.

3.4 Om avbokningen sker senare än tjugofyra (24) timmar före kursens startdatum eller om kunden inte kommer i tid vid kursstart, och om kundens frånvaro inte beror på sjukdom har skidskolan ingen skyldighet att återbetala de förbetalda bokningsavgifterna. Skidskolan har i så fall rätt att debitera hela kursavgiften.

3.5 Om en kurs ställs in av skidskolan och som i förväg meddelas kursdeltagarna p.g.a. för få kursdeltagare eller p.g.a. instruktörens sjukdom och om skidskolan inte kan ordna en vikarie, kommer skidskolan att återbetala boknings-/kursavgiften som kunden erlagt eller kompensera för kursen genom att erbjuda en liknande kurs som parterna kommer överens om.

3.6 Om kursen avbokas eller avbryts p.g.a. kundens sjukdom kan kunden kompenseras för kursen antingen helt eller delvis genom att en motsvarande kurs eller en del av en sådan kurs erbjuds och som båda parterna kommer överens om. Om en motsvarande kurs eller en del av en sådan kurs inte kan anordnas av skidskolan har kunden rätt att erhålla ersättning för en tredjedel (1/3) av priset för den resterande delen av kursen som inte kunnat genomföras.

3.7 Om kunden blir sjuk före kursen och därmed bidrar till att minimiantalet kursdeltagare inte uppnås, och förutsatt att den lediga kursplatsen kan fyllas före kursens startdatum, har kunden rätt till ersättning som uppgår till den förbetalda bokningsavgiften minus kostnaderna som tillkommit för att återsälja den lediga kursplatsen. Vid behov kan sjukintyg krävas med en läkares underskrift eller motsvarande tillförlitligt intyg.

3.8 Om en kurs ställs in eller avbryts p.g.a. orsaker bortom skidskolans kontroll, som t.ex. strömavbrott, kraftig vind, kraftig kyla, dimma eller andra liknande omständigheter som inte kunde förutses vid kursens startdatum eller under kursens gång kommer skidskolan att göra sitt yttersta för att kompensera för antalet kursdagar som kunden gått miste om genom att erbjuda undervisningssessioner med motsvarande undervisningsinnehåll. Om ingen ersättningskurs eller en del av en sådan kurs kan erbjudas kunden på lämpligt sätt har kunden rätt till ersättning

4. ANMÄLAN AV ANSPRÅK
4.1 Eventuella anspråk med avseende på skidskolans tjänster skall framställas direkt till skidskolan. Anspråk kan framställas antingen muntlig eller skriftligt inom en rimlig tid, dock inte senare än 15 juni efter skidsäsongen som hänvisas till i anspråket, såvida det inte finns ett giltigt skäl till att förlänga perioden för anmälan av anspråk.

5. LEVERANSVILLKOR AVSEENDE TJÄNSTERNA I SKIDOMRÅDET
5.1 Leveransvillkoren för skidområdets tjänster gäller även undervisningsaktiviteter enligt vilka kunden även skall uppfylla leveransvillkoren för skidområdets tjänster vid användning av skidskolans tjänster.

6. TVISTLÖSNING
6.1 Eventuella tvister som kan uppstå skall först och främst behandlas genom förhandlingar mellan kunden och skidskolan. Om en eventuell tvist inte kan lösas kan kunden vidarebefordra ärendet till Finlands konsumenttvistenämnd eller vidta rättsliga åtgärder i domstolen på sin hemort. Om skidskolan vidtar rättsliga åtgärder kommer dessa att behandlas i domstolen på kundens hemort.

6.2 Den finska konsumentombudsmannen och SHKY samtyckte till dessa leveransvillkor den 30 juni 2004,  och villkoren ändrades den 1 november 2006.

Takaisin ylös