Rekisteriseloste

Uutiskirjeen rekisteriseloste.

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispvm: 26.9.2008, päivitetty 25.5.2018

1. Rekisterinpitäjä
Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry
Kutomotie16, 00380 HELSINKI

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Harri Lindfors
Kutomotie 16, 00380 HELSINKI
harri.lindfors (a) ski.fi

3. Rekisterin nimi

Uutiskirje rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Suomen Hiihtokeskus ry:n uutiskirjeen toteuttaminen ja jakelu. Tietoja käytetään rekisteröidyn antaman etukäteissuostumuksen perusteella kyseisenä aikana tiedottamiseen sekä uutiskirjeeseen liittyvän arvonnan suorittamiseen. Tietoja käytetään uutiskirjeen ilmestymisen päätyttyä myös Suomen Hiihtokeskus ry:n tiedottamisessa niille täysi-ikäisille henkilöille, jotka uutiskirjeen tilaajina ovat tiedotteita toivoneet saavansa.

Henkilötietojen käsittely voidaan ulkoistaa Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry:n yhteistyökumppanille, joka sitoutuu toiminnassaan noudattamaan tätä rekisteriselostetta.

5. Rekisterin tietosisältö

Uutiskirjeen rekisteri sisältää seuraavat tiedot:
* Nimi
* Sähköpostiosoite
* Muut osallistujan palveluun syöttämät tiedot esim. mahdolliset kyselytutkimuksien vastaukset

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity antaa itse kaikki rekisterissä olevat tiedot palveluun rekisteröityessään ja palvelua käyttäessään. Mikäli henkilö ei erikseen rekisteröidy uutiskirjeen tilaajaksi, mitään hänen henkilötietojaan tallenneta rekisteriin.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei myöskään siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Järjestelmään pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttöoikeudet ovat vain henkilötietojen käsittelyyn osallistuvilla työntekijöillä ja Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry:n yhteistyökumppaneilla. Työntekijöille ja yhteistyökumppaneille on asetettu vaitiolovelvollisuus rekisterin tiedoista.

10. Rekisteritietojen tarkistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai sähköpostilla. Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa toteutettuna. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

11. Kielto-oikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa lopettaa palvelun käyttäminen ja kieltää palveluun liittyvä sähköpostitiedotus. Lopettamisilmoitus voidaan tehdä ilmoittamalla siitä kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle joko sähköpostitse tai postitse.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja pyynnössä on yksilöitävä korjattava tieto. Korjaamispyyntö on tehtävä kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.