Sappee 11.6.2024

Ski Sport Finlandin urheilijan kehitysmalli – urheilijan polku – kuvaa urheilijan vaiheittaista kehittymistä fysiologisen kasvun yhteydessä. Malli tukeutuu Kanadalaiseen LTAD-malliin (long term athletic development model).

Urheilijan polussa korostuu ihmisen yksilöllisen kehittymisen tärkeys. Polku kuvaa kehitysvaiheiden sisältöjä ja kronologinen ikä toimii ohjeistuksena ikäluokkiin viittaavien kehitysvaiheiden suhteen. Urheilijan polku keskittyy pitkäjänteisen kehityksen rakentamiselle lyhytjänteisen tulosorientoituneisuuden sijaan.

Seuraavassa kappaleessa käydään polun aihealueet yleisesti lävitse muissa kappaleissa aihepiireihin paneudutaan tarkemmin. Yhtenevät sisällöt on esitetty matriisin, kuvien sekä tekstin muodossa jotta sisältö olisi helposti ymmärrettävissä.

Urheilijan polku

Urheilijan polun tarkoituksena on luoda hyvä kuva urheilijan kehittymisestä eri kehitysvaiheissa. Urheilijan polku on keskimääräinen kuvaus vaiheittaisesta kehityksestä, yksilöllisiä eroja saattaa ilmetä biologisten kasvuerojen vuoksi. Malli käyttää kehityspolun havainnollistamiseksi ohjeellisia ikäluokituksia, huomio tulee kuitenkin pitää kehitysvaiheiden sisällöissä iän sijasta.

Urheilijan polku on lajin kannalta kansallisesti tärkeä sillä sen avulla luodaan punainen lanka – yhtenäinen käsitys – urheilijan kehitysvaiheista joka mahdollistaa yhtenäisen toimintamallin rakentumisen. Huomion keskittyessä toiminnan sisällöllisiin tavoitteisiin, ottaen huomioon maantieteelliset sekä paikalliset rajoitteet, voidaan keskittyä hyödyntämään rakenteellisia ja maantieteellisiä vahvuuksia ja optimoimaan rajoitteiden vaikutukset urheilijan kehityksessä. Yhtenäisen kehitysmallin kautta luodaan vahva valmennuskulttuuri juniorista aikuisiän ammattilaisuuden kautta elämäntapaharrastajaksi asti.

Urheilijan polku toimii hyvänä tukena seuratoiminnan suunnittelussa. Urheilijan polku kuvaa tavoitteellista sisällöllistä kokonaisuutta sekä ottaa kantaa lajin kustannuksiin. Polun tarkoituksena ei ole asettaa rajoituksia vaan tarjota ohjeellinen näkökulma ja toimia punaisena lankana harjoitussisältöjen rakentamisessa.