Sappee 13.7.2024

Suomen Hiihtoliitto ry:n kurinpitomääräykset 

1 § Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ja yhteisöt: Liiton kuripitomääräysten alaisia ovat: –  liiton jäsenseurat
–  liiton hallituksen tai johtokunnan ja sen asettamien elinten jäsenet sekä
toimihenkilöt

–  kilpailutoimintaa harjoittavat osakeyhtiöt

–  jäsenseurojen jäsenet

–  jäsenseurojen hallitusten ja johtokuntien ja näiden asettamien elinten
jäsenet, toimihenkilöt ja urheilijan tukihenkilöt

–  ne henkilöt ja yhteisöt, jotka ovat kirjallisesti sitoutuneet noudattamaan
näitä määräyksiä tai ovat lunastaneet liiton kilpailulisenssin

–  voimassa olevan antidopingsäännöstön alaiset henkilöt ja yhteisöt

–  liiton virallisessa valmennus- ja kilpailutoiminnassa mukana olevien
urheilijoiden valmentajat ja muut tukihenkilöt
2 § Rikkomuksen laatu Rangaista voidaan sitä

a)  joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla annetaan;

b)  joka tahallaan johtaa harhaan tai yrittää johtaa harhaan liiton tai niiden asettamia elimiä;

c)  joka kilpailussa, siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa, varsinaisen kilpailutapahtuman ulkopuolella tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta tai muutoin käyttäytyy epäurheilijamaisesti tai lainvastaisesti;

d)  joka kilpailussa tai siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa puuttuu kilpailun toimitsijoiden tai tuomariston fyysiseen koskemattomuuteen tai syyllistyy heidän uhkaamiseen

e)  joka syyllistyy voimassa olevan antidopingsäännöstön mukaiseen dopingrikkomukseen kilpailussa tai kilpailujen ulkopuolella tai ei noudata antidopingsäännöstössä määrättyjä urheilijan tukihenkilön velvollisuuksia

f)  joka syyllistyy liiton tai lajin etua vahingoittavaan toimintaan tai

g)  joka urheilee, yrittää urheilla tai ehdottaa urheilemista ennakolta sovittuun lopputulokseen pyrkien tai muulla tavoin manipuloi tai pyrkii manipuloimaan kilpailutapahtumia tai laiminlyö tällaista toimintaa koskevan tiedonantovelvollisuuden liitolle tai seuralle.

h)  joka lyö vetoa omasta kilpailutapahtumastaan

i)  joka syyllistyy kilpailussa tai sen ulkopuolella urheilun eettisten periaatteiden vastaiseen käytökseen tai laiminlyö liiton sääntöihin ja määräyksiin perustuvan velvollisuuden puuttua tällaiseen käytökseen. Liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkomista ovat edellä mainittujen lisäksi mm.:
1) huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
2) julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen 3) alaisena seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella
4) urheiluhuijaus, kuten kilpailutilanteen tai välineiden manipulointi lainvastainen mainonta
5) seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä kaikissa muodoissaan riippumatta siitä seuraako teosta rikosoikeudellinen rangaistus
6) rasistinen käytös seurassa tai sen ulkopuolella
7) lahjonta
8) väkivalta
9) tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen kilpailutilanteisiin 10) epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa
11) törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu

Eettisten periaatteiden vastaista käyttäytymistä voi tapahtua kasvokkaisessa kanssakäymisessä tai erilaisten viestinten ja sosiaalisen median välityksellä. 

j) jota jokin muu valtakunnallinen urheilujärjestö on rangaissut vähintään kuuden (6) kuukauden peli, kilpailu- tai toimitsijakiellolla, voidaan rangaista näiden sääntöjen perusteella, mikäli rangaistu teko täyttää edellä jonkin a)- h) kohtien tunnusmerkistön 

Tämän pykälän d), f), g), h 1-8) ja i) kohdissa mainitut rikkomukset on aina katsottava vakaviksi. 

3 § Rangaistuslajit 

1. Rangaistuslajeja ovat 

Yksilölle
a) varoitus; 

b) sakko
c) määräaikainen kilpailu-, tai toimitsijakielto 

Seuralle 

d) sakko 

e) seurajoukkueena kilpailun tai tapahtuman osallistumisoikeuden menettäminen 

f) kilpailun tai tapahtuman järjestämisoikeuden menettäminen 

2. Sakko on maksettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista uhalla, että sakotettu voidaansulkea kilpailutoiminnasta. 

3. Peli/kilpailu – tai toimitsijakielto on voimassa kaikissa liitonvirallisissa kilpailuissa ja liiton muissa urheiluun liittyvissä tapahtumissa. 

4. Toimitsijakieltoon määrätty henkilö ei saa toimia virallisiin kilpailuihin liittyvissä tehtävissä, joihin lasketaan kilpaileminen sekä kaikki toiminta kilpailijoille ja heidän taustajoukoilleen erikseen varatuilla, yleisöltä suljetuilla alueilla. 

5. Eri rangaistuslajeja voidaan määrätä samanaikaisesti. 

4 § Rankaisuoikeus 

Rankaisuvaltaa käyttävä elin näissä säännöissä mainituissa rikkomuksissa on kurinpitovaliokunta, jonka nimittää Suomen Hiihtoliiton liittovaltuusto. Kurinpitovaliokunta nimitetään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kurinpitovaliokuntaan nimitetään puheenjohtaja, jolla tulee olla oikeustieteellinen tutkinto 2 jäsentä ja 1-2 varajäsentä. 

5 § Ilmoitus rikkomuksesta 

 1. Virallisen raportin kilpailutapahtumista voi tehdä vain kilpailutapahtuman juryn jäsen, virallinen tarkkailija, delegaatti tai kurinpitovaliokunnan erikseen hyväksymä puolueeton henkilö.
 2. Muu kuin 5.1 §:ssä mainittu henkilö voi tehdä tarkoin yksilöidyn ilmoituksen kilpailussa, harjoituksessa tai muussa urheiluun liittyvässä tilanteessa tapahtuneesta rikkomuksesta ja se on toimitettava kirjallisesti asianomaiselle rankaisuelimelle viikon kuluessa rikkomuksesta tai siitä, kun se on tullut ilmi. Edellä mainittu ilmoitus voidaan tehdä kirjallisesti tai sähköpostilla. Tällainen ilmoitus voidaan käsitellä asianomaisessa rankaisuelimessä ainoastaan painavista syistä.
 3. Painavista syistä voidaan asianomaisen rankaisuelimen tietoon tulleet rikkomukset käsitellä, vaikka niistä ei olekaan tehty ilmoitusta tai raporttia.

6  § Asianosaisen kuuleminen 

 1. Asiassa tulee pyytää selvitykset niiltä tahoilta, joilta voidaan katsoa saatavan asian
  ratkaisemisen kannalta merkityksellistä aineistoa.
 2. Sen jälkeen, kun tapahtuneesta on saatu riittävä selvitys, kurinpitomenettelyn kohteena olevalle taholle on varattava tilaisuus antaa vastineensa asiassa. Selvityksen kohteena olemisesta ja vastineen antamisesta tulee antaa ilmoitus todisteellisesti.
 3. Kirjallinen vastine on toimitettava viikon kuluessa vastinepyynnöstä uhalla, että asia voidaan ratkaista ilman sitä. Vastine tehdään kirjallisesti. Vastine voidaan pyytää asianomaisen seuran, henkilökohtaisen valmentajan tai managerin välityksellä.
 4. Kurinpitovaliokunta voi määrätä vastinepyynnön yhteydessä rikkomuksesta epäillyn väliaikaiseen kilpailu- tai toimitsijakieltoon, kunnes asia on käsitelty.
 5. Kurinpitovaliokunta voi harkintansa mukaan hankkia lisäselvityksiä, kuulla lajien asiantuntijoita tai kutsua asianosaisen henkilökohtaisesti kuultavaksi.
 6. Vastinepyynnön yhteydessä toimitetut raportit ja muut selvitykset on tarkoitettu ainoastaan asianosaisten tiedoksi.

7  § Päätös rangaistuksesta 

 1. Asiasta on lähetettävä asianosaiselle tai hänen seuralleen perusteltu kirjallinen päätös todisteellisesti kolmen (3) päivän kuluessa päätöksen antamisesta
 2. Päätöksestä ilmoitetaan lisäksi välittömästi rangaistulle tai hänen seuralleen kirjallisesti.

3. Seuraa koskeva päätös on toimitettava asianosaiselle liittoon ilmoitetulla osoitteella tai asianomaisen elimen puheenjohtajalle tai sihteerille. 

4. Päätökseen on liitettävä valitusosoitus. 

5. Päätös voidaan lisäksi ilmoittaa suullisesti asianosaiselle tai hänen seuransa edustajalle. 

6. Päätöksestä on tiedotettava, ellei erityisen painavista syistä muuta johdu. 

8 § Valitusoikeus 

Rangaistulla on oikeus valittaa liiton kurinpitovaliokunnan urheilun oikeusturvalautakuntaan sen säännöissä mainituin edellytyksin 

9 § Rangaistusluettelo 

Rankaisuelimen on pidettävä luetteloa rikkomusilmoituksista, rangaistuksista ja valituksista sekä niiden aiheuttamista toimenpiteistä. 

10 § Rangaistuksen täytäntöönpano 

Määrätty rangaistus pannaan täytäntöön, vaikka siitä valitetaankin urheilun oikeusturvalautakunnalle. Kurinpitovaliokunta voi kuitenkin määrätä rangaistuksen täytäntöönpanon keskeytettäväksi valituksen käsittelyn ajaksi. 

11 § Rangaistuksen raukeaminen 

Kurinpitovaliokunta voi erityisen painavista syistä määrätä rangaistuksen raukeamaan, jos kilpailu, peli- tai toimitsijakieltoon määräämisestä on kulunut vähintään kaksi (2) vuotta. Kurinpitovaliokunnalla on myös mahdollista kohtuullistaa jälkikäteen annettua rangaistusta, jos erityisen painavista syistä se nähdään tarpeellisena.