Nuuksio Bike Park 15.5.2024

Hyväksytty liittokokouksessa 13.10.2018

1. § Soveltamisala
Suomen Lumilautaliiton / Finnish Snowboard Association (jatkossa FSA) ja sen jäsenten toimintaan osallistuvat henkilöt ovat velvollisia noudattamaan voimassa olevia FSA sääntöjä, määräyksiä ja päätöksiä. Rikkomuksista rangaistaan näiden Kurinpitosääntöjen mukaan.

Näiden Kurinpitosääntöjen alaisia ovat:

 • FSA:n maajoukkuetoimintaan nimetyt urheilijat
 • FSA:n toimintaan osallistuvat henkilöt ja jäsenyhdistykset ja niiden hallitusten ja johtokuntien ja näiden asettamien elinten jäsenet, toimihenkilöt ja urheilijan tukihenkilöt
 • FSA:n jäsenseurojen jäsenet
 • henkilöt ja yhteisöt, jotka ovat FSA:n jäseniksi liittyessään sitoutuneet noudattamaan näitä määräyksiä tai lunastaneet FSA:n kilpailulisenssin tai vastaavan
 • FSA:n alaista toimintaa järjestävät osakeyhtiöt
 • voimassa olevan antidopingsäännöstön alaiset henkilöt ja yhteisöt
 • Suomen lumilautaliiton tai sen jäsenyhdistyksen alaisia kilpailuja tuomaroivat tuomarit

Rangaistus voidaan määrätä myös Suomen ulkopuolella järjestetyn tapahtuman perusteella.

2. § Velvoitteet
FSA:n toimintaan osallistuvat henkilöt ja seurat ovat velvollisia noudattamaanhyvää urheiluhenkeä, reilun pelin periaatteita, voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä sekä FSA:n päätöksiä ja Suomen lakia.

3. § Rikkomusten laatu
Rangaista voidaan sitä,

 • joka rikkoo FSA:n voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita FSA:n sääntöjen nojalla annetaan
 • joka tahallaan johtaa harhaan tai yrittää johtaa harhaan FSA:n hallitusta, sen asettamia elimiä taisen jäsenseurojen hallituksia
 • joka kilpailutapahtumassa, siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa, varsinaisen kilpailutapahtuman ulkopuolella tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta tai muutoin käyttäytyy epäurheilijamaisesti tai lainvastaisesti
 • joka kilpailussa tai siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa puuttuu kanssakilpailijan tai toimitsijan fyysiseen koskemattomuuteen
 • joka syyllistyy dopingrikkomukseen kilpailussa tai kilpailujen ulkopuolella
 • joka syyllistyy FSA:n tai sen jäsenyhdistyksen etua vahingoittavaan toimintaan
 • joka yrittää kilpailla, kilpailee tai ehdottaa kilpailemista ennakolta sovittuun lopputulokseen pyrkien tai muulla tavoin manipuloi kilpailutapahtumia tai laiminlyö tällaista ehdotusta koskevan  tiedonantovelvollisuutensa FSA:lle tai jäsenyhdistykselle. Jos henkilöä on syytä epäillä syyllistyneen tämän kohdan rikkomiseen, voi FSA määrätä hänet väliaikaiseen kilpailu- ja toimitsijakieltoon.
 • joka lyö vetoa omasta kilpailutapahtumastaan
 • joka syyllistyy kilpailualueella tai sen ulkopuolella rasistiseen käytökseen tai laiminlyö FSA:n sääntöihin ja määräyksiin perustuvan velvollisuuden puuttua tällaiseen käytökseen.
 • joka on tuomittu vakavasta rikoksesta
 • 4. § Rangaistukset
  FSA:n toimintaan osallistuvaa henkilöä voidaan rangaista varoituksella, kilpailukiellolla tai toimintakiellolla.
 • Tuomaria tai toimihenkilöä voidaan rangaista varoituksella, kilpailukiellolla tai toimintakiellolla tai tuomarivaltuutuksen peruuttamisella.
 • Jäsenyhdistystä voidaan rangaista varoituksella, kilpailukiellolla, toimintakiellolla tai erottamisella FSA:ta.
 • Tahallaan FSA:n hallitusta, sen asettamia elimiä tai sen jäsenseurojen hallituksia harhaan johtaneiden tulee korvata kyseiselle taholle aiheuttamansa taloudelliset ja/tai imagolliset vahingot
 • Kilpailukiellossa oleva henkilö ei saa osallistua FSA:n tai jäsenyhdistyksen järjestämään kilpailutoimintaan eikä toimia missään kilpailussa tuomarina.

 • Toimintakiellossa oleva henkilö ei saa osallistua lainkaan FSA:n tai sen jäsenyhdistyksen urheilu- ja kilpailutoimintaan. Toimintakielto sisältää aina myös kilpailukiellon.

5. § Rankaisuvalta
Rankaisuvaltaa käyttävä elin on hallitus, ellei liittokokous ole valinnut kurinpitovaliokuntaa.

6. § Asianosaisen kuuleminen
Ennen rangaistuspäätöksen tekemistä on asianomaiselle taholle annettava tilaisuus selvityksen antamiseen kohtuullisessa ajassa, sillä uhalla, että rangaistus voidaan määrätä myös siinä tapauksessa, että selvitystä ei ole annettu.

7. § Muutoksenhaku
Rankaisuvaltaa käyttäneen elimen antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siitä kirjallisesti urheilun oikeusturvalautakuntaan sen säännöissä mainituin edellytyksin.

8. § Rangaistuksen toimeenpano
Määrätty rangaistus pannaan täytäntöön, vaikka siitä valitetaankin urheilun oikeusturvalautakunnalle. Valtaa käyttävä elin voi kuitenkin määrätä rangaistuksen täytäntöönpanon keskeytettäväksi valituksen käsittelyn ajaksi.

9. § Kurinpitosääntöjen vahvistaminen
Liittokokous vahvistaa kurinpitosäännöt ja päättää niihin tehtävistä muutoksista.

Kurinpitovaliokunta

Ilkka-Eemeli Laari
Erkko Meri
Annukka Valén
Samuel Kääriäinen

Häirintäyhdyshenkilö:
Henna Ikola,  hairintayhdyshenkilo@fsa.fi

Yhteyshenkilö muut kurinpidolliset asiat:
Annukka Vassoney, annukka.vassoney@fsa.fi