Nuuksio Bike Park 15.5.2024

Suomen Lumilautaliitto ry yleiset kilpailusäännöt

I YLEISET MÄÄRITTELYT

   A      Käsitteet

1 §       Keskusjärjestö
Lumilautailun maailmanlaajuista kilpailutoimintaa johtaa ja koordinoi Kansainvälinen Lumilautaliitto – World Snowboarding Federation (WSF). Näissä säännöissä käytetään tästä järjestöstä nimitystä WSF.

Lumilautailun kotimaista kilpailutoimintaa johtaa ja koordinoi Suomen Lumilautaliitto ry. Näissä säännöissä käytetään tästä järjestöstä nimitystä liitto. Lumilautaliiton toimeenpanovaltaa käyttää sen hallitus.

2 §       Seura
Seuralla tarkoitetaan näissä säännöissä liiton jäsenseuraa.

3 §       Järjestäjä
Järjestäjä on se organisaatio, joka vastaa kilpailujen toteuttamisesta ja taloudesta. Järjestäjä voi olla yksittäinen seura, kilpailuja varten muodostettu usean seuran yhtymä tai liiton alaista toimintaa järjestävä osakeyhtiö.  

4 §       Kilpailut
Kilpailuja ovat urheilukilpailut, joita liitto ja sen jäsenseurat tai muut pykälässä 3 § mainitut tahot toimeenpanevat ja joita liitto valvoo. Kilpailut jaotellaan seuraavasti:

 • Suomen mestaruus (SM) ja muut valtakunnalliset mestaruuskilpailut
 • Rookie Tour –kilpailut (kilpailut jotka ovat merkitty kansaivälisen Rookie Tour –kiertueen kilpailukalenteriin)
 • World Snowboarding –kilpailut (kansalliset- sekä kansainväliset kilpailut,
  jotka on merkitty WSF:n kilpailukalenteriin)
 • FIS –kilpailut (kansalliset- ja kansainväliset kilpailut, jotka on merkitty FIS:n kilpailukalenteriin)
 • Kansalliset kilpailut

5 §       Urheilija
Urheilija on lumilautailua harrastava luonnollinen henkilö, joka voi kuulua liiton alaiseen jäsenseuraan.

6 §       Kilpailija
Kilpailija on jokainen, joka on asianmukaisesti ilmoitettu osallistujaksi kilpailuun. Kilpailijaksi henkilö katsotaan ilmoittautumisajankohdasta alkaen kilpailutapahtuman päättymiseen saakka.

7 §       Kilpailuvuosi ja –kausi
Kilpailuvuosi on kalenterivuosi. Kilpailukaudella tarkoitetaan lokakuun alun ja toukokuu lopun välistä aikaa.

8 §       Kilpailijan ikä
Kilpailijan ikä on se vuosimäärä, jonka hän täyttää kuluvan kilpailuvuoden aikana. Kuitenkin 1.10.–31.12. välisenä aikana pidettävissä kilpailuissa määräävänä on se ikä, jonka kilpailija saavuttaa tulevan kilpailuvuoden aikana.

9 §       Sääntökokoelmat
Kansainväliset kilpailusäännöt ovat WSF:n tai FIS:n voimassaolevat kilpailusäännöt, sen mukaan kumman järjestön alainen kilpailu on kyseessä, ja niihin vuosittain lisätyt tarkennukset. Kotimaisilla kilpailusäännöillä tarkoitetaan tätä sääntökokoelmaa.

   B    Sääntöjen velvoittavuus

10 §     Kilpailutoiminnassa noudatettavat säännöt, valitukset, vetoomukset ja protestit
Liiton ja sen jäsenseurojen on järjestämissään kilpailuissa noudatettava ensisijaisesti kansainvälisiä kilpailusääntöjä. Kotimaiset kilpailusäännöt ovat luonteeltaan täydentäviä. Kotimaisia sääntöjä noudatetaan silloin, kun niissä on jostain asiasta säädetty tarkemmin kuin kansainvälisissä säännöissä.

Kotimaista kilpailutoimintaa koskevat valitukset, vetoomukset tai protestit tulee osoittaa liiton toimistoon. Päätökset tekee liiton hallitus.

   C    Urheilijan oikeudet ja velvollisuudet

11 §     Doping ja huumeet
Dopingin käyttö ja dopingin tai huumeiden vaikutuksen alaisena kilpaileminen on Suomen lumilautaliiton alaisessa toiminnassa kielletty. Dopingtestejä voidaan tehdä dopingsäännöstön edellyttämässä laajuudessa milloin tahansa. Dopingtestejä varten voidaan ottaa sekä virtsa- että verinäytteitä.

Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan kulloinkin voimassa olevaan Suomen antidoping -säännöstöä sekä Maailman antidopingtoimiston (WADA), Kansainvälisen Olympiakomitean, Kansainvälisen Lumilautaliiton (WSF) ja Kansainvälisen Hiihtoliiton (FIS) dopingsäännöstöä.

12 §     Osallistumisoikeus kilpailuihin
Sen lisäksi, mitä jäljempänä pykälässä 15 § sanotaan kilpailulisensseistä, saa kilpailuihin osallistua seuraavasti:

Valtakunnallisiin mestaruuskilpailuihin, World Snowboarding -kilpailuihin sekä kansallisiin kilpailuihin saavat osallistua kaikki lumilautailijat, joilla on aktiivinen kilpailulisenssi, ja jotka ovat maksaneet kilpailuun vaadittavat kilpailumaksut. Ulkomaalaiset lumilautailijat saavat osallistua näihin kilpailuihin, jos he hankkivat Suomen Lumilautaliiton vaatiman kilpailulisenssin, sekä lisäksi maksavat vaadittavat kilpailumaksut. Heidän tulee myös allekirjoittaa vastuuvapauskaavake. Vain Suomen kansalainen voi saada SM-mitalin ja -arvon.

Rookie Tour – kilpailuihin saavat osallistua alle 18 vuotiaat lumilautailijat joilla on aktiivinen Lumilautaliiton kilpailulisenssi, ja jotka ovat maksaneet kilpailuun vaadittavat kilpailumaksut.

Edustusoikeudet kansainvälisiin arvokilpailuihin myönnetään seuraavasti:

Edustus maailman cupissa ja MM -kilpailuissa (WSF & FIS)
Kilpailunjärjestäjän vaatimustason mukaiset kriteerit täyttävistä urheilijoista, alla listatussa järjestyksessä:

 1. aikuisten maajoukkueen urheilijat
 2. nuorten maajoukkueen urheilijat
 3. muut, kriteerit täyttävät urheilijat

Edustus nuorten arvokilpailuissa (FIS)
Kilpailunjärjestäjän vaatimustason mukaiset kriteerit täyttävistä urheilijoista: Tulostaso (WSPL & FIS points list, sekä ennalta toimintasuunnitelmassa määriteltyjen kilpailujen tulokset) ja valmentajien arviointi urheilijan sen hetkisestä suoritustasosta.

Edustus Olympialaisissa
Kilpailunjärjestäjän vaatimustason mukaiset kriteerit täyttävistä urheilijoista:

Tulostaso (WSPL & FIS points list, sekä ennalta toimintasuunnitelmassa määriteltyjen kilpailujen tulokset) ja valmentajien arviointi urheilijan sen hetkisestä suoritustasosta määrittelevät sen, keitä urheilijoita liitto tulee esittämään Suomen Olympiakomitea ry:lle valittavaksi edustusjoukkueeseen.

13 §     Seuran jäsenyys
Urheilija saa kuulua useampaan seuraan, mutta on oikeutettu edustamaan yhdessä kilpailussa vain yhtä seuraa.

14 §     Kilpailulisenssit
Voidakseen osallistua edellä A-luvun 4 §:ssä mainittuun kilpailuun on urheilijalla oltava voimassa Suomen Lumilautaliiton kilpailulisenssi.
Kilpailijalla tulee olla lajin kilpailutoiminnan kattava vakuutus. Vakuutus hankitaan erikseen omalta vakuutusyhtiöltä.

Liiton hallitus määrää vuosittain kilpailulisenssien lunastushinnat.

15 §     Rangaistusmääräyksiä
WSF:n ja FIS:n kilpailusääntöjen tai liiton kurinpitosääntöjen ja niiden perusteella annettujen määräysten rikkomisesta voi kurinpitovaliokunta rangaista urheilijaa antamalla varoituksen taikka julistamalla määräaikaisesti tai kokonaan kilpailukieltoon.

   D    Järjestäjän oikeudet ja velvollisuudet

16 §     Kilpailulupa
World Snowboarding –kilpailun järjestäminen edellyttää, että järjestäjä on hakenut ja saanut kilpailulle luvan siten, kuin jäljempänä säädetään.

17 §     Kilpailujen rajoittaminen
Liiton hallituksella on tarvittaessa oikeus rajoittaa kilpailujen lukumäärää.

Kilpailuja rajoitettaessa liitto päättää kenelle kilpailut myönnetään. Tämän lisäksi tulee ottaa huomioon suorituspaikkojen taso sekä järjestäjän kyky huolehtia kilpailun sääntöjen mukaisista järjestelyistä.

18 §     Kilpailunumerot sekä muu materiaali
Suomenmestaruuskilpailuissa sekä kansallisissa ja World Snowboarding –kilpailuissa on käytettävä yhdistyksen toimittamia kilpailunumeroita sekä muita näkyvyysmateriaaleja. Lisäksi World Rookie Tourin osakilpailussa on käytettävä WRT:n toimittamia kilpailuliivejä ja muita näkyvyysmateriaaleja.

19 §     Rangaistusmääräyksiä
WSF:n ja FIS:n kilpailusääntöjen tai liiton kurinpitosääntöjen ja niiden perusteella annettujen määräysten rikkomisesta voi kurinpitovaliokunta rangaista järjestäjää antamalla varoituksen, epäämällä kilpailuluvan seuraavalta tai useammalta kilpailukaudelta taikka erottamalla Liitosta noudattaen toimintasääntöjen määräyksiä.

II Kaikkia kilpailuja koskevat määräykset

   A    Kilpailujen valmistelu

1. Kaikki kilpailut

20 §     Kilpailuluvan hakeminen
Kilpailulupahakemukset tulee jättää suoraan Liitolle vuosittain ilmoitettavaan päivämäärään mennessä.

21 §     Kilpailuohjelmat
Valtakunnallisten mestaruuskilpailujen kilpailulajeista ja –sarjoista ym. säädetään niitä koskevissa luvuissa. Muiden kilpailujen kilpailuohjelma on järjestäjän esittämän mukainen, mikäli liitto ei ole muuta vaatinut.

22 §     Kilpailujen TD:t ja tuomarit
Liitto maksaa yllämainittujen henkilöiden matkakulut ja päivärahat valtion matkustussäännön tai liiton hallituksen vuosittain hyväksymien maksuperusteiden mukaisesti.

23 §     Kilpailun siirto, muutos ja peruutus
FSA voi antaa luvan myönnetyn kilpailun siirtämiseen toiselle päivälle tai kilpailun peruuttamisen kilpailun järjestämisen kannalta ylivoimaisen esteen ilmetessä. Muiden kilpailujen paikallista läheisyyttä tai samanpäiväisyyttä ei katsota esteeksi.

24 §     Ilmoittautuminen
Osallistujat kilpailuihin voi ilmoittaa ja ilmoittautumismaksut maksaa joko kilpailija itse tai se seura, jota kilpailija edustaa. Osallistumisilmoitus on kilpailijaa sitova.

Kilpailija itse on vastuussa siitä, että hänellä on oikeanlainen, voimassa oleva kilpailulisenssi sekä vakuutus.

Ilmoittautumisen tehdään etukäteen sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän kautta, tarkempia ohjeita noudattaen, ennen kun ilmoittautuminen sulkeutuu. Järjestäjällä ei ole velvollisuutta ottaa mukaan kilpailuun urheilijaa, joka ei ole ilmoittautunut annetun aikataulun puitteissa.

25 §     Osallistumismaksuista yleistä
Vuosittainen liittokokous määrää liiton alaisten kilpailujen osallistumismaksut. Osallistumismaksut on suoritettava ennen kilpailun alkua sähköisesti tai kilpailutoimistossa sen aukioloaikojen puitteissa. Osallistumismaksu tulee suorittaa järjestäjän kilpailuinfossa ilmoittavalla tavalla.

Osallistumismaksu palautetaan ainoastaan lääkärintodistusta vastaan.

26 §     Kilpailujen järjestämissopimus
Liitto tekee valitun järjestäjän kanssa kyseisiä kilpailuja koskevan järjestämissopimuksen, jossa sovitaan liiton ja järjestäjän oikeuksista ja velvollisuuksista.

27 §     Kansallisten kilpailujen järjestäjän kaupalliset velvoitteet
Järjestäjä ei saa solmia kilpailujen aikaiseen mainosnäkyvyyteen liittyvää sopimusta sellaisten yritysten kanssa, jotka toimivat liiton ilmoittamien pääyhteistyökumppanien kanssa samalla alalla.

Järjestäjä huolehtii siitä, että lähtö- ja maalialueella ja sen läheisyydessä olevill toimitsijoilla ei ole sellaisten yritysten mainoksia, jotka kilpailevat samall alalla kilpailunumeroissa esiintyvän yrityksen kanssa.

28 §     Järjestäjän muut velvoitteet
Kilpailujen talkooväet sekä kolmannet osapuolet, eli yleisö, ovat vakuutetut Olympiakomitean Tuplaturva –vakuutuksen kautta. Kilpailunjärjestäjän vastuulla on hankkia vastuuvakuutus joka vakuuttaa toimihenkilöt, joille järjestäjä maksaa palkkaa kilpailussa tehdystä työstä.

Tapahtumaan liittyvät muut velvoitteet käyvät ilmi kilpailunjärjestämissopimuksesta.

   B    Kilpailujen toteutus

1. Kaikki kilpailut

29 §     Kilpailusarjat kotimaan kilpailuissa
QKLS Tour, QKLS Games, QKLS Rails:
– Open –sarja, naiset ja miehet (avoin kaikille)
– Rookie –sarja, tytöt ja pojat (15-17 vuotiaat)
– Grom –sarja, tytöt ja pojat (11-14 vuotiaat)
– Kids –sarja tytöt ja pojat (10 vuotiaat ja sitä nuoremmat)

QKLS Rookie fest
– Rookie –sarja, tytöt ja pojat (15-17 vuotiaat)
– Grom –sarja, tytöt ja pojat    (14 vuotiaat ja sitä nuoremmat)

QKLS Rally:
– Naiset: 16-vuotiaat ja sitä vanhemmat
– Miehet: 16-vuotiaat ja sitä vanhemma
– Tytöt: 15-vuotiaat ja sitä nuoremmat
– Pojat: 15-vuotiaat ja sitä nuoremmat
– Adaptive: kaikenikäiset

30 §      Kilpailukutsut ja tulokset
Kilpailuinfot julkaistaan liitonn kotisivuilla. Kilpailuinfo julkaistaan vähintään kaksi viikkoa ennen kilpailutapahtumaa. QKLS Tourin, QKLS Rookie Festin, QKLS Gamesin ja QKLS Railsin epäviralliset tulokset ovat näkyvillä reaaliaikaisesti jo kilpailun aikana LiveHeats:issa. Tulokset virallisestetaan päätuomarin tarkastamina kilpailun jälkeen. FSA:n nettisivuilta on ohjaus LiveHeatsiin.

Kilpailuinfosta on ilmettävä seuraavaa:

 • aika, paikka ja järjestäjä
 • täydellinen ohjelma kellonaikoineen
 • osallistumismaksun suuruus ja maksutavat
 • ennakkoilmoittautumisen nettiosoite
 • viimeinen ilmoittautumispäivä ja -kellonaika
 • tiedustelujen puhelinnumero ja henkilön nimi
 • mahdolliset hissilippu & majoitustarjoukset

31 §     Kilpailujen palkinnot
Kilpailujen tasosta, ikäluokista ja osallistujien määrästä riippuen jaetaan palkintoja kilpailijoille heidän sijoitustensa perusteella mahdollisimman runsaasti. Saman ikäryhmän sisällä kilpailevien palkinnot tulee olla saman arvoiset sukupuolesta riippumatta.

Kilpailussa ei saa jakaa paikkakunnan, oman alueen tai seuran parhaalle jne. erityisesti nimettyjä palkintoja.

Suomi Tourilla palkitaan sarjoittain 3 parasta laskijaa, samoin SM –kilpailuissa palkitaan jokaisesta sarjasta 3 parasta (poikkeuksena reilit, joissa voidaan palkita vain voittajat).

Kaikkia ulkomaalaisia koskevat samat säännöt kuin suomalaisiakin laskijoita ja he ovat oikeutettuja kaikkiin muihin, paitsi SM -palkintoihin.

32 §     Ranking ja pisteytys
Kilpailijat saavat osakilpailujen sijoitusten perusteella pisteitä, joiden perusteella muodostuvat Suomi Tourin kokonaisrankingin tulokset. Osakilpailuista annetaan pisteitä pistekaavan mukaan jokaiselle laskijalle. Ranking pistetilanne on näkyvissä LiveHeatsissa jokaisen kilpailun jälkeen. 

Kokonaisrankingiin lasketaan kaikkien osakilpailuiden sekä SM –kilpailuiden tulokset. SM–kisojen pistekerroin on 1,5 kertainen verrattuna muihin osakilpailuihin.

Kokonaisrankingin tulokset ratkaistaan seuraavasti:

 • laskija, jolla on korkein yhteispistemäärä on voittaja
 • jos pistemäärä on sama, ratkaisee tourin lajivoittojen määrä
 • jos voitot ovat tasan, ratkaisee lajin 2., 3., 4. sijojen lukumäärä kunnes lukumäärä eroaa.

Ulkomaalaiset osallistujat ovat tasavertaisessa asemassa suomalaisten osallistujien kanssa laskettaessa kokonaisrankingin pisteitä sekä jaettaessa kokonaisrankingin palkintoja (toisin kuin SM-kilpailussa).

WSF regional & national –tasojen osakilpailuista lähetetään tulokset WSF:lle, joista Rookie –sarjan laskijat saavat myös World Rookie Tourin –pisteitä. Kilpailija ei voi osallistua kahteen eri sarjaan samassa kilpailussa.

33 §     Tuomarit
Kansallisissa kilpailuissa on aina käytettävä vähintään kahta WSF:n, FIS:n tai liiton tuomarikoulutuksen käynyttä henkilöä. Kilpailuissa tulisi kuitenkin aina pyrkiä vähintään kolmeen pisteyttävään tuomariin.

Kansainvälisissä kilpailuissa on aina käytettävä vähintään kolmea WSF:n, FIS:n tai liiton tuomarikoulutuksen käynyttä henkilöä. Kilpailuissa tulisi kuitenkin aina pyrkiä vähintään neljään pisteyttävään tuomariin ja pisteytystä valvovaan päätuomariin.

34 §     Suorituspaikat ja turvallisuus
Suorituspaikkojen turvallisuus tulee tarkistaa yhdessä hiihtokeskuksen henkilökunnan kanssa ja korjata mahdolliset puutteet, ennen virallisten harjoitusten tai kilpailun alkamista.

Ensiapuna käytetään joko keskuksen omaa ensiapuhenkilökuntaa tai ulkopuolista palveluntarjoajaa, kuten SPR:n ensiapuryhmä.

35 § Kilpailijan turvallisuus ja välineet
Kilpailijan on huolehdittava omista välineistään siten, että ne ovat harjoitusten ja kilpailusuoritusten edellyttämässä kunnossa. Kaikissa lajeissa, kaikissa sarjoissa, kilpailuissa ja harjoituksissa on käytettävä suojakypärää. Selkäpanssarin ja hammassuojan käyttöä suositellaan.

Kilpailun järjestäjällä on oikeus tarkastaa kilpailijan varusteet kilpailupaikalla. Kilpailijan suoritus voidaan mitätöidä tai kilpailijalta voidaan evätä osallistumislupa

kilpailuun, jos kilpailija ei noudata turvallisuus- tai välinesääntöjä.

Rangaistustoimenpiteistä päättää kilpailunjohtaja yhdessä järjestävän osapuolen kanssa.

36 §     Kilpailunumerot
Jokainen kilpailija on velvoitettu käyttämään kilpailunumeroa virallisissa harjoituksissa ja kilpailuissa. Jos kilpailija ei käytä kilpailunumeroa, hänet voidaan poistaa harjoituksista tai kilpailusta.

37 §     Lähtöjärjestys
Lähtöjärjestys arvotaan jokaisessa osakilpailussa erikseen.

38 §     Tiedottaminen  osallistujille kilpailun aikana
Kilpailun järjestäjä on velvollinen toimeenpanemaan kilpailijakokouksen ennen kilpailun alkua. Lisäksi järjestäjä on velvollinen tiedottamaan kilpailutapahtuman aikana tapahtuvista muutoksista tapahtuman Facebook –sivuilla, järjestävän seuran tai liiton internet-sivuilla, tai kilpailupaikalla niin että jokaisella osallistujalla on mahdollisuus nähdä tai kuulla tiedotteet.