Nuuksio Bike Park 15.5.2024

Hyväksytty liittokokouksessa 24.10.2020  

1§ Liiton nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen Nimi on Suomen Lumilautaliitto ry, ruotsiksi Finlands Snowboardförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liiton nimestä käytetään epävirallista englannin kielistä nimeä Finnish Snowboard Association ja lyhennettä FSA.  

Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto.  

Liiton kotipaikkana on Helsinki ja toimialueena koko maa.  

2§ Liiton tarkoitus
Liiton tarkoituksena on edistää ja kehittää lumilautailua sekä toimia jäsenyhdistystensä ja muiden lumilautailun toimijoiden valtakunnallisena liittona.  

Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet. Toiminnan tavoitteena on laaja-alaisen yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen, sekä vastuullisen liikuntakulttuurin  edistäminen.  

3§ Tarkoituksen toteuttaminen
Tarkoitustaan liitto toteuttaa:  

1. Järjestämällä koulutustoimintaa  
2. Edistämällä suomalaisen lumilautailun kansainvälistä kilpailumenestystä, sekä järjestää laadukasta valmennustyötä ja tukee lumilautailua koskevaa tutkimusta  
3. Edistämällä lumilautailua harrastavien uusien yhdistysten perustamista sekä tukemalla jäsenten toiminnan tehostamista  
4. Huolehtimalla jäsentensä toimintaedellytysten kehittymisestä  
5. Edistää kansalaisten keskuudessa lumilautailun harrastamista  
6. Laatii ja vahvistaa kilpailu-, kurinpito-, ansiomerkki- ym. vastaavat säännöt  
7. Valvomalla sääntöjen noudattamista ja käsittelemällä niitä koskevat rikkomukset ja ratkaisemalla erimielisyydet  
8. Ohjaamalla ja valvomalla jäsentensä kilpailutoimintaa Suomessa ja ulkomailla ja tarvittaessa toimeenpanemalla kilpailuja ja tapahtumia 
9. Edustamalla jäsenliittona Suomessa lumilautailun kansainvälisiä liittoja ja valvomalla niiden sääntöjen ja määräysten noudattamista  
10. Edustaa ja tekee tunnetuksi Suomen lumilautailua ja valvoo sen etuja ulkomailla 
11. Harjoittamalla alaansa liittyvää julkaisu- ja viestintätoimintaa  

Liitto voi välittää voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä.  

Liitto voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää sekä irtainta omaisuutta.  

Liitto voi toimintaansa tukemiseksi toteuttaa kilpailuja– ja koulutustilaisuuksia, rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä vastaanottaa lahjoja ja testamentteja.  

Liitto voi harjoittaa lisäksi sellaista taloudellista toimintaa, joka muutoin liittyy välittömästi sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. 

4§ Liiton jäsenyydet
Hallitus päättää liittymisestä muihin järjestöihin ja niistä eroamisesta. 

Liitto voi ryhtyä yhteistoimintaan muiden liikunnan alalla kotimaassa ja ulkomailla toimivien liittojen ja 

yhteisöjen kanssa sekä liittyä yhteisiin järjestöihin jäseneksi ja solmia niiden kanssa  yhteistoimintasopimuksia. 

5§ Liiton jäsenet
Liiton varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä urheiluseurat ja rekisteröidyt yhdistykset, joiden tarkoituksena on edistää ja kehittää lumilautailua, ja jotka sitoutuvat noudattamaan liiton sääntöjä. Näitä jäseniä kutsutaan  jäsenseuroiksi. 

Liiton henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka sitoutuu noudattamaan liiton sääntöjä ja joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa maksamalla jäsenmaksun annettujen ohjeiden mukaisesti. 

Tukijäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea liiton toimintaa suorittamalla vuotuisen tukijäsenmaksun ja noudattaa liiton sääntöjä. 

Liitto voi hallituksen esityksestä kutsua varsinaisessa kokouksessaan tekemällään päätöksellä kunniapuheenjohtajaksi liiton puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. 

Liitto voi hallituksen esityksestä kokouksessa tekemällään päätöksellä kutsua kunniajäseneksi yksityisen henkilön, joka on toiminnallaan merkittävästi edistänyt liiton tarkoitusten toteuttamista. Liiton hallitus hyväksyy varsinaiset jäsenet kirjallisesta hakemuksesta. 

Liiton kunniapuheenjohtajan kutsuu liittokokous ja kunniajäsenet kutsuu hallitus. 

Liitto voi periä liittymismaksun, vuosittaisen jäsenmaksun ja kilpailumaksuja varsinaisilta jäseniltään, henkilöjäseniltään ja tukijäseniltään. Maksut voivat olla erisuuruisia eri jäsenryhmille.  Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseniltä ei peritä mitään maksuja.

6§ Kurinpito
Jäsenseuraan, jäsenseuran jäseneen ja muuhun toimijaan voidaan kohdistaa liiton kokouksen hyväksymien kurinpitosääntöjen mukaisia rangaistuksia. Liiton kurinpitovaltaa käyttää Suomen Lumilautaliiton  liittokokouksen ja Suomen Hiihtoliiton liittovaltuuston valitsema kurinpitovaliokunta, johon liittokokous ja  Suomen Hiihtoliiton liittovaltuusto valitsee kolme jäsentä ja yhden varajäsenen.

Kurinpitovaliokunta on toiminnassaan ja päätöksenteossaan itsenäinen ja riippumaton liiton muista elimistä. Kurinpitovaliokunnan toimivallasta, kokoonpanosta, toimikaudesta, tehtävistä, rangaistavista teoista, kurinpitomenettelystä ja rangaistuslajeista ja muista kurinpitoon liittyvistä asioista säädetään tarkemmin liiton kurinpitosäännöissä.

Epäillyissä dopingrikkomuksissa 1.1.2021 alkaen kurinpitovaltaa käyttää kuitenkin voimassa olevassa Suomen antidopingsäännöstössä mainittu kurinpitoelin. 

7§ Sitoutuminen antidoping toimintaan
Liitto, sen jäsenseurat sekä jäsenseurojen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen  antidopingsäännöstöön, Maailman antidopingsäännöstöön, Kansainvälisen Olympiakomitean,  Kansainvälisen Paralympiakomitean ja kansainvälisten kattojärjestöjensä antidopingsäännöstöihin sekä Suomen allekirjoittamien kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin 

8§ Eettinen säännöstö
Liiton toiminnassa noudatetaan Suomen Olympiakomitean hyväksymiä kulloinkin voimassa olevia Reilun Pelin ihanteita ja tavoitteita, liiton kokouksen hyväksymää eettistä ohjeistusta ja vastuullisuusohjelmaa,  yleisiä kilpailu- ja kurinpitosääntöjä ja 7 §:ssä mainittujen kansainvälisten kattojärjestöjen sääntöjä ja  ohjeistusta. 

9§ Kilpailutapahtumien/tulosten manipulointi
Liitto, sen jäsenet ja jäsenten jäsenet sitoutuvat kaikin keinoin ehkäisemään kilpailutulosten tai – tapahtumien manipulointia. Liiton ja sen jäsenten toimintaan osallistuvat henkilöt, jotka ovat velvollisia noudattamaan näitä sääntöjä seurajäsenyytensä tai muiden järjestelyiden kautta, eivät saa itse tai  edustajansa kautta lyödä vetoa tai muilla tavoin osallistua tai vaikuttaa vedonlyöntiin oman kilpailunsa  kilpailutapahtumista. 

10§ Sitoutuminen urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan
Liitto ja sen jäsenet sekä jäsenten jäsenet sitoutuvat urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja noudattamaan sen päätöksiä. Liiton ja sen jäsenten tekemistä päätöksistä voi valittaa urheilun  oikeusturvalautakuntaan, mikäli tehty päätös kuuluu lautakunnan toimivaltaan. 

11§ Jäsenyyden lakkaaminen sekä jäsenoikeuksien rajoittaminen
Jäsenyys liitossa lakkaa jos jäsen 

a) eroaa;
b) erotetaan liitosta; tai 
c) päätetään purkaa tai se asetetaan konkurssiin 

Varsinainen jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, tai sen puheenjohtajalle tai  ilmoittamalla eroamisesta liittokokouksessa. Eroaminen tulee voimaan sen kalenterivuoden lopussa, jonka  aikana siitä on ilmoitettu. Siihen asti jäsenvelvollisuudet ja -oikeudet ovat voimassa normaalisti. 

Hallitus voi erottaa jäsenen lopullisesti tai määräaikaisesti tai rajoittaa jäsenen jäsenoikeuksia  määräaikaisesti, jos jäsen 

a) rikkoo liiton sääntöjä tai niiden nojalla annettuja määräyksiä;
b) toimii vastoin liiton tarkoitusperiä tai eettistä säännöstöä;
c) jättää noudattamatta hallituksen tai muiden liiton elimien päätöksiä;
d) sallii  henkilöjäsenensä, työntekijänsä tai toiminnassa mukana olevan syyllistyvän yllä mainittuihin rikkomuksiin; 
e) jättää maksamatta liitolle kuuluvan maksun; tai 
f) jos yhdistyslaissa mainittu erottamisperuste muutoin on olemassa. 

Harkitessa erottamista tai jäsenoikeuksien rajoittamista, jäsenelle on varattava kohtuullisessa määräajassa  tilaisuus tulla kuulluksi, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. 

Hallitus voi evätä äänioikeuden tai osallistumisoikeuden varsinaiselta jäseneltä liiton kokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan säännöissä mainittuun päivämäärään mennessä.  Hallitus voi erottaa varsinaisen jäsenen, mikäli varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on edelleen maksamatta, kun kolme (3) kuukautta jäsenmaksulaskun eräpäivästä on kulunut. Päätös lopullisesta tai määräaikaisesta erottamisesta tai jäsenoikeuksien määräaikaisesta rajoittamisesta tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi (5) päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty jäsenelle kirjatussa kirjeessä tai muuten todisteellisesti. Todisteellinen lähetys on sähköposti siihen osoitteeseen, jonka jäsen  on liitolle ilmoittanut. 

12§ Liiton hallinto
Liiton päätösvaltaa käyttää liiton varsinaiset jäsenet liittokokouksessa. 

Liittoa edustaa ja liiton juoksevia asioita sääntöjen ja liiton päätösten mukaan hoitaa hallitus ja sen alaisuudessa toiminnanjohtaja ja muu henkilökunta. 

13§ Liittokokous
Yhdistyksen kokousta nimitetään liittokokoukseksi. Varsinainen liittokokous on pidettävä vuosittain syys-marraskuussa hallituksen määrätessä tarkemman kokousajan ja –paikan. Liiton hallitus voi päättää jäsenten oikeudesta osallistua liittokokoukseen postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 • Kokouksen järjestäytyminen 
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 • Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskija 
 • Esitetään toimintakertomus
 • Esitetään tilinpäätös 
 • Esitetään tilintarkastuskertomus 
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja mahdollisista toimenpiteistä tilintarkastuskertomuksen johdosta 
 • Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio 
 • Päätetään toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistamisesta 
 • Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta sekä kilpailumaksujen suuruudesta
 • Päätetään kurinpitosääntöjen vahvistamisesta 
 • Nimetään edustajat kurinpitovaliokuntaan 
 • Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista. 
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle uudet  jäsenet. 
 • Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tai valitaan tilintarkastusyhteisö  tilintarkastajaksi 
 • Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toiminnanjohtajalle
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Mikäli yhdistyksen varsinainen jäsen haluaa saada jonkin asian liittokokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

Liittokokouksessa kullakin liiton varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Liiton puheenjohtajalla, liiton hallituksen  jäsenellä, liiton henkilöjäsenellä, liiton tukijäsenellä, liiton kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on liiton kokouksessa ilman jäsenseuran valtakirjaa puheoikeus. Liiton toimihenkilö ei saa edustaa liittokokouksessa varsinaista jäsentä. Kokousedustaja ei voi edustaa kuin yhtä varsinaista jäsentä  kokouksessa. 

Liiton ylimääräinen kokous pidetään liiton hallituksen kutsusta, kun liiton kokous niin päättää tai kun liiton  hallitus katsoo sen aiheelliseksi, tai kun vähintään yksi kymmenesosa liiton äänioikeutetuista jäsenistä  ilmoittamaansa määrättyä asiaa varten sitä kirjallisesti liiton hallitukselta vaatii. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle yhden (1) kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. 

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilövaalit ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan ja äänten mennessä tasan, vaali ratkaistaan arvalla.  Muissa asioissa äänten mennessä tasan se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. 

Kutsun liittokokoukseen sekä ylimääräiseen liittokokoukseen lähettää jäsenille hallitus esityslistoineen kirjallisena tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen vähintään kymmenen päivää ennen kokousta.

14§ Hallitus
Liiton hallituksen muodostavat liittokokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja sekä  kahdeksan muuta jäsentä. 

Hallituksen jäsenten keskuudessa tulee olla kummankin sukupuolen edustus. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. 

Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain puolet jäsenistä. 

Jos hallituksen jäsen kesken toimikauden on estynyt tehtävänsä hoitamisesta, liittokokous voi valita hänen tilalleen toisen henkilön jäljellä olevaksi toimiajaksi. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen kolme (3) muuta hallituksen jäsentä on saapuvilla. 

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilövaalit ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan ja äänten mennessä tasan, vaali ratkaistaan arvalla.  Muissa asioissa äänten mennessä tasan se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. 

Hallituksen tehtävät: 

Hallitus vastaa liiton strategiatyöstä ja strategisesta johtamisesta, toiminnan resursoinnista ja jatkuvasta arvioinnista sekä liiton edunvalvonnasta. Hallituksen tehtävänä on hoitaa liiton asioita lain, näiden sääntöjen ja liiton kokousten päätösten mukaisesti sekä edustaa liittoa. 

 • Edustaa liittoa 
 • Valita liiton edustajat muihin yhteisöihin 
 • Kutsua liittokokoukset koolle ja valmistella niissä käsiteltävät asiat 
 • Valita valiokunnat ja työryhmät, jotka toimivat hallituksen alaisina ja valvonnassa
 • Ylläpitää jäsenluetteloa 
 • Nimittää ja erottaa liiton toiminnanjohtajan 
 • Huolehtia, että liiton taloutta ja omaisuutta hoidetaan asiaankuuluvalla huolellisuudella
 • Huolehtia talous- ja toimintasuunnitelmien sekä vuosikertomusten ja tilinpäätösten laatimisesta
 • Vahvistaa liiton sääntöjä alemmat ohjesäännöt, määräykset ja muut ohjeet 
 • Huolehtia arvokisojen anomisesta 
 • Hyväksyä liiton kilpailukalenteri 
 • Päättää jäsenien ja näiden jäsenien sekä muiden henkilöiden tai yhteisöjen palkitsemisesta ja  ansiomerkkien myöntämisestä 
 • Kutsua erityisen ansioituneita henkilöitä kunniajäseniksi 
 • Hallitus voi päättää liiton omaisuuden myynnistä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

15§ Toiminnanjohtaja
Liitolla voi olla toiminnanjohtaja, jonka valitsee hallitus. Toiminnanjohtaja hoitaa liiton juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti ja toimeenpanee hallituksen päätökset sen  toimeksiannosta. 

Liiton toiminnanjohtajan tehtävät määrittelee hallitus ja mikäli toiminnanjohtajaa ei ole, hallitus määrää tehtävät hallituksen jäsenille. 

16§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. 

17§ Tilikausi
Liiton toiminta- ja tilikausi on 1.6.–31.5. Tilinpäätös on jätettävä tilintarkastajalle tarkistettavaksi viimeistään kolme (3) viikkoa ennen syysliittokokousta. Tilintarkastajan on annettava liittokokoukselle osoitettu tilintarkastuskertomus ja mahdollinen hallitukselle osoitettu tilintarkastuspöytäkirja viimeistään  kuukausi ennen liittokokousta. 

18§ Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää liittokokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. 

19§ Liiton purkaminen
Liiton purkamisesta päättää liittokokous vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava liiton purkamisesta. 

Liiton purkautuessa varat on luovutettava johonkin liiton tarkoituksen edistämiseen tähtäävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen liittokokouksen päätöksen mukaisesti. 

Liiton purkamisesta ilmoitetaan yhdistysrekisteriin. 

20§ Tällä sääntömuutoksella ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia