Sappee 13.7.2024

Suomen Lumilautaliiton tehtävänä on edistää maamme lumilautailua. Liiton tavoitteena on terve ja elinvoimainen lumilautailukulttuuri, joka sisältää sekä vahvan harrastustoiminnan että laajan kilpailutoiminnan nuorten ja aikuisten parissa. Liitto toimii lumilautailun suomalaisena lajiliittona ja seurojen kattojärjestönä.

Suomen lumilautaliitto on sitoutunut antidoping toimintaan ja on sitouttanut kaikki urheilijansa ja valmentajansa noudattamaan Suomen Antidopingtoimikunnan sääntöjä. Kaikki lisenssin hankkineet urheilijat ja jäsenmaksun maksaneet seurat, sekä yhteisöjäsenet ovat automaattisesti sitoutuneet säännöstöön, sekä noudattamaan liiton antidopingohjelmaa. 

Antidopingohjelman tavoitteet ja toimenpiteet

Lumilautaliitto ei hyväksy dopingin käyttöä eikä muuta epäeettistä toimintaa urheilussa. Liitto on sitoutunut noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen urheilun antidopingsäännöstöä ja pyrkii omalla toiminnallaan edistämään puhdasta urheilua ja urheilun eettisiä periaatteita (Reilu Peli).

Lumilautaliiton antidopingohjelman tavoitteena on:

• vahvistaa puhtaan urheilun arvopohjaa, vaikuttaa asenneilmapiiriin ja ennaltaehkäistä dopingrikkomuksia
• helpottaa antidopingtyön toteuttamista ja vahvistaa antidopingtyöhön sitoutumista
• määrittää liiton antidopingtyön vastuualueet ja tehtävät
• määritellä, miten antidopingkoulutusta ja -tiedotusta toteutetaan ja miten asiantuntemusta antidopingasioissa ylläpidetään
• ehkäistä antidopingtyöhön mahdollisesti liittyviä epäselvyyksiä ja väärinymmärryksiä (antidopingtyössä pääpaino on ennaltaehkäisevissä toimenpiteissä: koulutus, kasvatus, tiedotus, viestintä).
• toimia yhteistyössä ADT:n kanssa
• jakaa ”Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa” – julkaisua, sekä muuta ADT:n materiaalia lumilautailijoille
• huomioida säännöstön velvoitteet urheilijoiden, valmentajien, managerien, henkilöstön, seurojen ja muiden mahdollisten tahojen kanssa tekemissään sopimuksissa
• tarkentaa liiton kriisiviestintäsuunnitelmaa dopingrikkomusten osalta

Antidopingtyö kulkee läpileikkauksena kaikessa liiton toiminnassa ja se on osa liiton vuosittaista toimintasuunnitelmaa. Antidopingohjelma on liiton hallituksen hyväksymä. Antidopingohjelma on julkaistu liiton internetsivuilla (http://www.fsa.fi/liitto/antidoping) ja ADT:n http://www.antidoping.fi sivuilla.

Dopingrikkomukset

Dopingrikkomuksia ovat

• kielletty aine tai näyttö kielletyn menetelmän käytöstä urheilijan elimistöstä otetussa näytteessä
• kielletyn aineen tai menetelmän käyttö
• kieltäytyminen dopingtestistä tai dopingtestin välttely
• olinpaikkatietomääräysten laiminlyönti
• dopingvalvonnan tai -testin manipulointi
• dopingaineiden hallussapito
• dopingaineiden ja -menetelmien levittäminen
• dopingin edistäminen
• osasyyllisyys ja kielletty yhteistoiminta.

Dopingrikkomuksen yritys rinnastetaan pääsääntöisesti dopingrikkomukseen.

Valmentajaa tai muuta urheilijan tukihenkilöä eivät koske dopingin käyttöä, dopingtestiä tai yhteys- ja olinpaikkatietoja koskevat säännökset. Hän joutuu tutkittavaksi dopingrikkomuksesta, mikäli syyllistyy tekoon, joka on määriteltävissä säännöstön mukaan

• dopingvalvonnan tai -testin manipuloinniksi
• dopingaineen hallussapidoksi
• dopingaineiden tai -menetelmien levittämiseksi tai dopingin edistämiseksi.

Antidopingtyön organisointi ja vastuualueet

Suomen Lumilautaliiton hallitus on vastuussa antidopingtyön koordinoinnista ja hyväksyy antidopingohjelman.

Käytännön toteutuksesta ja seurannasta vastaavat liiton toiminnanjohtaja, tiedottaja, lajikehittäjä ja liiton palkkaamat valmentajat.

Toiminnanjohtaja vastaa kansainvälisistä yhteyksistä, työntekijöiden työsopimuksista ja yhteistyösopimuksista. Toiminnanjohtaja vastaa siitä, että maajoukkueissa ja valmennusryhmissä olevat urheilijat (urheilijasopimusten yhteydessä antidopingsäännöstöt), valmentajat ja muut toimi- sekä tukihenkilöt sitoutuvat Lumilautaliiton antidopingohjelmaan.

Valmentajat toimii yhdyshenkilönä ADT:n testauspooliin kuuluvien urheilijoiden olinpaikkatietoihin liittyvissä kysymyksissä. He myös toimivat yhteystyössä ADT:n testauspoolin luomisessa ja ylläpitämisessä. Tarvittaessa päävalmentaja tilaa A-maajoukkueelle antidopingkoulusta ja huolehtii siitä, että urheilijoilla on riittävästi tietoa aiheesta. Nuorten maajoukkueen vastuuvalmentaja huolehtii nuorten lumilautailijoiden antidopingkoulutuksesta.

Maajoukkueiden leiritiedot aikatauluineen toimitetaan ADT:lle, samoin mahdolliset muutokset ohjelmiin. Koti- ja ulkomaanleireistä toimitetaan majoitus- ja harjoituspaikat, leiriaikataulut ja kilpailutiedot.

Liiton antidoping -vastuuhenkilö osallistuu ADT:n järjestämiin tilaisuuksiin ja liittopalavereihin. vastuuhenkilö on velvollinen informoimaan kilpailujärjestäjiä dopingtestauksen mahdollisuudesta.

Lajikehittäjä vastaa siitä, että antidopingkoulutus on huomioitu liiton omassa valmentajakoulutuksessa. Vähimmäistavoitteena on, että koulutukseen osallistuvat tuntevat Suomen antidopingsäännöstön ja tietävät, mistä hankkia aiheeseen liittyvää lisätietoa.

Liiton tiedottaja vastaa tiedotuskanavissa ja nettisivuilla olevasta materiaalista, valvoo viestintää sekä ohjeistaa kriisiviestinnässä.

Lumilautaliiton kilpailuissa järjestäjän vastuulla on doping-testauksen mahdollistaminen kilpailutapahtumassa. Sisältää tilan varauksen sekä saattajien paikalle haalimisen sekä ohjeistamisen. Tilan varauksessa noudatetaan ADT:n vaatimuksia.

Viestintä ja koulutus

Lumilautaliiton antidopingtyössä pääpaino on ennaltaehkäisevissä toimenpiteissä, kuten hyvässä viestinnässä ja tiedotuksessa. Viestinnässä hyödynnetään eri viestintäkanavia kuten sosiaalista mediaa, internetsivuja, kokouksia, tapahtumia, kilpailuja, leirejä ja koulutuksia.

Liiton toimihenkilöt hyödyntävät ADT:n materiaaleja antidopingviestinnässään. Jokaisen urheilijan on tunnettava vastuunsa ja velvollisuutensa antidopingasioissa. Maajoukkueiden nimetyt valmentajat kantavat vastuun oman joukkueensa osalta antidopingkoulutuksen järjestämisestä ja Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -julkaisun jakamisesta joukkueelleen. Koulutusta antidopingasioista annetaan myös liiton muun toiminnan yhteydessä, kuten valmentajakoulutuksissa ja lukiotoiminnassa.

Liiton antidopingohjelma julkistetaan liiton ja ADT:n internetsivuilla. Liitolla on voimassa oleva kriisiviestintäsuunnitelma, joka koskee myös dopingrikkomuksia.

Antidopingpykälät sopimuksissa

Liiton ja sen valmennusryhmiin kuuluvien urheilijoiden välisissä kirjallisissa yhteistyösopimuksissa, valmentajien kirjallisissa valmentajasopimuksissa, henkilökunnan työsopimuksissa, sekä yritysten kanssa tehtävissä yhteistyösopimuksissa on antidopingpykälä. Sopimustekstit päivitetään vuosittain, sekä myös uusia sopimuksia tehtäessä.

Urheilijat ovat sitoutuneet yhteistyösopimuksissaan antidopingtoimintaan ja dopingvalvontaan kulloinkin voimassa olevien antidopingsäännöstöjen mukaisesti. Mikäli urheilijan todetaan syyllistyneen dopingrikkomukseen sopimuskauden aikana, urheilijalle määrätään rangaistus dopingrikkomuksesta esim. varoitus, sakko tai kilpailukielto ja lisäksi liitto voi purkaa valmennustukisopimuksen ja periä sopimuksen perusteella maksetun taloudellisen tuen takaisin. Lisäksi lumilautaliitto on oikeutettu sopimussakkoon.

Valmentajat ovat sitoutuneet valmentajasopimuksissaan noudattamaan voimassa olevia antidopingsäännöksiä. Mikäli valmentajan todetaan syyllistyneen dopingrikkomukseen sopimuskauden aikana, valmentajalle määrätään rangaistus dopingrikkomuksesta esim. varoitus, sakko tai toimitsijakielto ja lisäksi lumilautaliitto voi purkaa valmentajasopimuksen ja periä sopimuksen perusteella maksetun taloudellisen tuen takaisin.

Lumilautaliiton henkilökunnan työsopimuksissa on pykälä, joka velvoittaa työtekijät noudattamaan voimassaolevaa antidopingsäännöstöä. 

Erivapaudet

Mikäli urheilijan sairauden hoito vaatii jonkin urheilussa kielletyn lääkeaineen tai menetelmän käyttöä, niin hoidolle voidaan hakea erivapautta WADA:n vahvistaman kansainvälisen erivapausstandardin mukaisesti. ADT:n lajikohtaisen tasomäärittelyn piiriin kuuluvien urheilijoiden (yleisen sarjan SM-kisoihin osallistuvat urheilijat) tulee iästään riippumatta hakea erivapaudet ADT:sta etukäteismenettelyllä. ADT:n erivapauspäätös koskee kansallisen tason urheilijaa ja kansallisen tason kilpailuja Suomessa.

Kansainvälisen tason ja kansainvälisiin urheilutapahtumiin osallistuvien urheilijoiden tulee selvittää heitä koskevat erivapausmenettelyt kansainväliseltä lajiliitoltaan ja hakea tarvit taessa etukäteen erivapautta kansainvälisen lajiliiton sääntöjen mukaisesti.

Mikäli urheilija, jolla on jo ennestään voimassa oleva ADT:n myöntämä erivapaus, nousee kansainväliselle tasolle tai aikoo osallistua kansainvälisiin kilpailuihin, tulee hänen selvittää, tunnustaako kansainvälinen lajiliitto ADT:n myöntämän erivapauden automaattisesti vai tuleeko se ensin toimittaa kansainvälisen lajiliiton arvioitavaksi.

Erivapauden anomiseen tarvittavat lomakkeet (Application form TUE) ja päivitetyt ohjeet löytyvät ADT:n internetsivuilta. Mikäli sinulla on epäselvyyttä erivapauden anomisesta, ota yhteyttä ensisijaisesti valmentajaasi tai liiton antidoping -yhdyshenkilöön. 

Dopingrikkomusten käsittely

Mahdolliset dopingrikkomukset käsitellään tapauskohtaisesti ja niihin sovelletaan Liiton kurinpitosääntöjä.

Kriisiviestinnän toimintaperiaatteet löytyvät kriisiviestintäsuunnitelmasta. 

Antidopingsuunnitelman laatiminen, hyväksyminen ja päivittäminen

Lumilautaliiton antidopingohjelman on laatinut joulukuussa 2015 liiton toiminnanjohtaja sekä valmennusjohto.

Suunnitelman on hyväksynyt liiton hallitus 15.12.2015.

Antidopingohjelman päivitys tehdään tarvittaessa Lumilautaliiton toiminnanjohtajan, liiton palkkaamien valmentajien, hallituksen sekä muiden vastuullisten tahojen kanssa.

Ohjelman toteutumista seurataan ja toiminta kirjataan osaksi liiton vuosittaista toimintasuunnitelmaa. 

Lisätietoja

Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry


Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa 2020

Kansainvälinen kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelo

Dopingaineryhmät ja dopingaineet 2020

Erivapaus urheilijan lääkityksessä

Kansainvälinen erivapausstandardi

WADAn Lääketieteelliset perusteet erivapauksien myöntämiselle 

Erivapaushakemuslomake 9.0