Välinevuokraamojen sopimusehdot

Välinevuokraamoiden sopimusehdot.

Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry (jälj. SHKY) ja kuluttaja-asiamies ovat sopineet seuraavat välinevuokraamoiden sopimusehdot.

1. SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN

1.1 Nämä sopimusehdot koskevat kuluttajia (vuokralleottaja) ja SHKY:een kuuluvien välinevuokraamoita (vuokralleantaja) sekä niiden henkilökuntaa.

2. VUOKRALLEANTAJAN VASTUU

2.1 Vuokralleantaja on vastuussa vuokraamosta korvausta vastaan vuokrattujen varusteiden kunnosta ja siteiden säädöstä.

2.2 Vuokralleantaja ei ole vastuussa sellaisista vahingosta jonka on aiheuttanut sellainen vuokralleantajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva seikka tai tapahtuma, jota vuokralleantaja ei ole voinut kohtuudella ottaa huomioon vuokraustoimintaa harjoittaessaan.

2.3 Vuokralleantajan on
2.3.1 Asennettava siteet välineiden maahantuojan tai edustajan antamien merkkikohtaisten ohjeiden mukaisesti.
2.3.2 Säädettävä siteet asiakkaan ilmoittamien tietojen mukaisesti noudattaen maahantuojan tai edustajan antamia merkkikohtaisia ohjeita.

3. VUOKRASOPIMUS

3.1 Välinevuokrauksesta on tehtävä kirjallinen sopimus, josta ilmenee vähintään:
3.1.1 vuokralleantajan nimi ja hiihtokeskus sekä yhteystiedot
3.1.2 vuokralleottajan nimi, henkilötunnuksen tunnusosa, osoite, puhelinnumero
3.1.3 vuokrattavat välineet
3.1.4 siteiden säätöarvot (asiakkaan antamien tietojen perusteella)
3.1.5 vuokrattavissa välineissä mahdollisesti olevat virheet ja vauriot
3.1.6 vuokralleottajan paino ja taitotaso siteiden säätöjä varten
3.1.7 vuokrausaika
3.1.8 vuokrauksesta perittävä hinta
3.1.9 vuokralleantajan ja vuokralleottajan allekirjoitukset
3.1.10 viittaus sovellettaviin yleisiin sopimusehtoihin

3.2 Ryhmän ollessa kysymyksessä voidaan sopimus tehdä yhtenä sopimuksena koko ryhmälle. Sopimuksesta tulee ilmetä vähintään vuokralleantajan nimi ja hiihtokeskus sekä yhteystiedot, jokaisen vuokralleottajan nimi, paino ja taitotaso. Vuoralleottajan henkilö- ja yhteystiedoiksi kirjataan ryhmänvetäjän tiedot. Sopimuksen allekirjoittaa vuokralleottajan puolesta ryhmänvetäjä. Lisäksi tulee sopimukseen kirjata vuokrausaika ja vuokrauksesta perittävä hinta.

4. VUOKRALLEOTTAJAN HENKILÖLLISYYDEN TARKISTAMINEN

4.1 Vuokralleottaja on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä.

4.2 Vuokralleantaja ei saa säilyttää vuokralleottajan henkilötunnusta vuokrauksen päätyttyä. Vuokralleantaja ei myöskään saa luovuttaa vuokralleottajan henkilötunnusta kolmannelle osapuolelle.

5. VUOKRAVÄLINEIDEN KÄYTTÖ

5.1 Allekirjoitettuaan vuokrasopimuksen vuokralleottaja saa oikeuden vuokravälineiden henkilökohtaiseen käyttöön hiihtokeskuksen auki olevilla ja laskemista varten kunnostetuilla rinteillä ja suorituspaikoilla. Vuokralleottaja ei saa luovuttaa vuokravälineitä toiselle henkilölle eikä viedä niitä hiihtokeskuksen alueen ulkopuolelle, ellei toisin sovita.

6. VUOKRALLEOTTAJAN JA VUOKRALLEANTAJAN VASTUU

6.1 Vuokralleottajan on annettava siteiden säätöä varten tarvittavat tiedot (paino ja taitotaso).

6.2 Vuokralleottaja on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

6.3 Vuokralleottaja on velvollinen käsittelemään vuokraamiaan välineitä huolellisesti ja siten, että ne eivät vahingoitu tai katoa.

6.4 Vuokralleottaja ei saa muuttaa vuokraamossa tehtyjä siteiden säätöjä. Mikäli säätöjä on muutettava, tehdään se vuokraamon henkilökunnan toimesta. Säätöjen muuttamisesta on tehtävä merkintä vuokrasopimukseen.

6.5 Vuokravälineisiin ei saa tehdä merkintöjä, eikä niistä saa poistaa tai irrottaa mitään osia.

6.6 Mikäli välineet vaativat korjaustoimenpiteitä, on vuokralleottajan tuotava ne vuokralleantajan korjattavaksi.

6.7 Vuokralleantaja vastaa siitä, että siteet on säädetty vuokralleottajan antamien tietojen mukaan.

6.8 Vuokralleantaja vastaa siitä, että vuokrattavat kypärät täyttävät henkilösuojaimia koskevan valtioneuvoston päätösten vaatimukset.

7. TOIMENPITEET VÄLINEIDEN VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA

7.1 Vuokralleottaja on velvollinen viipymättä ilmoittamaan vuokralleantajalle välineiden katoamisesta tai tuhoutumisesta, välineille aiheutuneista vahingoista ja/tai välineissä ilmenevistä vioista.

7.2 Varkaustapauksissa vuokralleottajan on tehtävä ilmoitus poliisille.

8. VUOKRALLEOTTAJAN KORVAUSVELVOLLISUUS

8.1 Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokravälineiden katoamisesta tai vahingoittumisesta aiheutuneen vahingon käyvän arvon mukaan ellei hän kykene osoittamaan huolehtineensa vuokravälineistä huolellisesti.

8.2 Vuokralleantajan on ilmoitettava vuokralleottajalle välineessä ulkoisella tarkastuksella havaittavasta vahingoittumisesta välineiden palautuksen yhteydessä. Vuokralleottaja on korvausvelvollinen seuraavasti:
8.2.1 Rikkoutuneen välineen korjauskulut huoltohinnaston mukaan.
8.2.2 Korjauskelvottomasta tai kadonneesta vuokravälineestä tai sen osasta käyvän arvon mukaan.
8.2.3 Vuokralleottaja ei ole erikseen korvausvelvollinen välineiden normaalista kulumisesta.

9. VUOKRA

9.1 Vuokra maksetaan joko vuokrauksen tai palautuksen yhteydessä.

9.2 Vuokrahinta perustuu käytettyyn aikaan tai ennalta sovittuun hintaan, joka on ilmoitettu hinnastossa ja merkitty vuokrasopimukseen.

10. VÄLINEIDEN PALAUTTAMINEN

10.1 Välineet on palautettava viimeistään vuokrausajan päättyessä.

10.2 Mikäli vuokralleottaja haluaa jatkaa vuokrausaikaa, on siitä sovittava vuokralleantajan kanssaennen vuokrausajan päättymistä.

10.3 Mikäli vuokralleottaja palauttaa vuokravälineet myöhässä tai jättää ne kokonaan palauttamatta, vuokralleantaja voi periä niistä lisävuokraa palautus- tai löytöhetkeen saakka.

11. VASTUU VUOKRALLEOTTAJALLE TAI KOLMANNELLE AIHEUTUNEESTA VAHINGOSTA

11.1 Vuokralleottaja vahvistaa vuokrasopimuksen allekirjoittamisella olevansa tietoinen asianomaiseen harrastukseen ja vuokraamiensa välineiden käyttöön liittyvistä riskeistä.

11.2 Vuokralleantaja vastaa vuokralleottajalle tai kolmannelle henkilölle sattuneista sellaisista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet vuokrattujen välineiden käyttämisestä omalla toiminnallaan aiheuttanut vahingon
11.2.2 säätänyt vuokravälineet vastoin vuokralleottajan antamia tietoja.
11.2.3 luovuttanut sellaisia välineitä vuokralleottajalle, jotka eivät ole vuokralleottajan antamien tietojen mukaan hänelle sopivia.

11.3 Muutoin vuokralleottaja vastaa toiminnastaan itselleen tai kolmannelle henkilölle aiheutuneista vahingoista voimassa olevien vahingonkorvaamista koskevien periaatteiden mukaisesti.

12. ERIMIELISYYDET

12.1 Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti kuluttajan ja vuokraamon välisillä neuvotteluilla. Jos vuokralleantaja ja –ottaja eivät pääse yhteisymmärrykseen korvausasioista, voi kuluttaja viedä asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi tai nostaa kanteen kotipaikkansa käräjäoikeudessa. Elinkeinonharjoittajan nostaessa kanteen tulee se tehdä kuluttajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

12.2 Kuluttajavirasto on hyväksynyt nämä sopimusehdot 31.10.2006 ja ehtoja on tarkastettu 8.12.2009.