Bikepark välinevuokraamoiden sopimusehdot

Bikepark välinevuokraamoiden sopimusehdot.

SHKY ja kuluttaja-asiamies ovat sopineet ehdot ja ne ovat kuluttaja-asiamiehen hyväksymät 31.12.2010.

1. SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN

1.1 Nämä sopimusehdot koskevat kuluttajia (vuokralleottaja) ja SHKY:n jäsenkeskusten bikepark-välinevuokraamoita (vuokralleantaja) sekä niiden henkilökuntaa.

2. VUOKRALLEANTAJAN VASTUU

2.1 Vuokralleantaja on vastuussa vuokraamosta maksua vastaan vuokrattujen varusteiden kunnosta

2.2 Vuokralleantaja ei ole vastuussa sellaisista vahingosta jonka on aiheuttanut sellainen vuokralleantajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva seikka tai tapahtuma, jota vuokralleantaja ei ole voinut kohtuudella ottaa huomioon vuokraustoimintaa harjoittaessaan.

3. VUOKRASOPIMUS

3.1 Välinevuokrauksesta on tehtävä kirjallinen sopimus, josta ilmenee vähintään:
3.1.1 vuokralleantajan nimi ja bikepark sekä yhteystiedot
3.1.2 vuokralleottajan nimi, henkilötunnuksen tunnusosa, osoite, puhelinnumero
3.1.3 vuokrattavat välineet
3.1.4 vuokrattavissa välineissä mahdollisesti olevat käytöstä aiheutuneet kulumat
3.1.5 vuokrausaika
3.1.6 vuokrauksesta perittävä hinta
3.1.7 vuokralleantajan ja vuokralleottajan allekirjoitukset
3.1.8 viittaus sovellettaviin yleisiin sopimusehtoihin

3.2 Ryhmän ollessa kysymyksessä voidaan sopimus tehdä yhtenä sopimuksena koko ryhmälle. Sopimuksesta tulee ilmetä vähintään vuokralleantajan nimi ja matkailukeskus sekä yhteystiedot ja jokaisen vuokralleottajan nimi. Vuoralleottajan henkilö- ja yhteystiedoiksi kirjataan ryhmänvetäjän tiedot. Sopimuksen allekirjoittaa vuokralleottajien puolesta ryhmänvetäjä. Lisäksi tulee sopimukseen kirjata vuokrausaika ja vuokrauksesta perittävä hinta.

4. VUOKRALLEOTTAJAN HENKILÖLLISYYDEN TARKISTAMINEN

4.1 Vuokralleottaja on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä.

4.2 Vuokralleantaja ei saa säilyttää vuokralleottajan henkilötunnusta vuokrauksen päätyttyä. Vuokralleantaja ei myöskään saa luovuttaa vuokralleottajan henkilötunnusta kolmannelle osapuolelle.

5. VUOKRAVÄLINEIDEN KÄYTTÖ

5.1 Allekirjoitettuaan vuokrasopimuksen vuokralleottaja saa oikeuden vuokravälineiden henkilökohtaiseen käyttöön matkailukeskuksen auki olevilla ja pyöräilyä varten kunnostetuilla radoilla, suorituspaikoilla sekä muilla pyöräilyreiteillä. Vuokralleottaja ei saa luovuttaa vuokravälineitä toiselle henkilölle eikä viedä niitä matkailukeskuksen alueen ulkopuolelle, ellei toisin sovita.

6. VUOKRALLEOTTAJAN JA VUOKRALLEANTAJAN VASTUU

6.1 Vuokralleottaja on velvollinen käsittelemään vuokraamiaan välineitä huolellisesti ja siten, että ne eivät vahingoitu tai katoa.

6.2 Vuokravälineisiin ei saa tehdä merkintöjä, eikä niistä saa poistaa tai irrottaa mitään osia.

6.3 Mikäli välineet vaativat korjaustoimenpiteitä, on vuokralleottajan tuotava ne vuokralleantajan korjattavaksi.

6.4 Vuokralleantaja vastaa siitä, että vuokrattavat kypärät täyttävät henkilösuojaimia koskevan valtioneuvoston päätösten vaatimukset.

7. TOIMENPITEET VÄLINEIDEN VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA

7.1 Vuokralleottaja on velvollinen viipymättä ilmoittamaan vuokralleantajalle välineiden katoamisesta tai tuhoutumisesta, välineille aiheutuneista vahingoista ja/tai välineissä ilmenevistä vioista.

7.2 Varkaustapauksissa vuokralleottajan on tehtävä ilmoitus poliisille.

8. VUOKRALLEOTTAJAN KORVAUSVELVOLLISUUS

8.1 Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokravälineiden katoamisesta tai vahingoittumisesta aiheutuneen vahingon käyvän arvon mukaan ellei hän kykene osoittamaan huolehtineensa vuokravälineistä huolellisesti.

8.2 Vuokralleantajan on ilmoitettava vuokralleottajalle välineessä ulkoisella tarkastuksella havaittavasta vahingoittumisesta välineiden palautuksen yhteydessä. Vuokralleottaja on korvausvelvollinen seuraavasti:
8.2.1 Rikkoutuneen välineen korjauskulut huoltohinnaston mukaan.
8.2.2 Korjauskelvottomasta tai kadonneesta vuokravälineestä tai sen osasta käyvän arvon mukaan.
8.2.3 Vuokralleottaja ei ole erikseen korvausvelvollinen välineiden normaalista kulumisesta.

9. VUOKRA

9.1 Vuokra maksetaan joko vuokrauksen tai palautuksen yhteydessä.

9.2 Vuokrahinta perustuu käytettyyn aikaan tai ennalta sovittuun hintaan, joka on ilmoitettu hinnastossa ja merkitty vuokrasopimukseen.

10. VÄLINEIDEN PALAUTTAMINEN

10.1 Välineet on palautettava viimeistään vuokrausajan päättyessä.

10.2 Mikäli vuokralleottaja haluaa jatkaa vuokrausaikaa, on siitä sovittava vuokralleantajan kanssa ennen vuokrausajan päättymistä.

10.3 Mikäli vuokralleottaja palauttaa vuokravälineet myöhässä vuokralleantaja voi periä niistä lisävuokraa palautushetkeen saakka.

11. VASTUU VUOKRALLEOTTAJALLE TAI KOLMANNELLE AIHEUTUNEESTA VAHINGOSTA

11.1 Vuokralleottaja vahvistaa vuokrasopimuksen allekirjoittamisella olevansa tietoinen asianomaiseen harrastukseen ja vuokraamiensa välineiden käyttöön liittyvistä riskeistä.

11.2 Vuokralleantaja vastaa vuokralleottajalle tai kolmannelle henkilölle sattuneista sellaisista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet vuokrattujen välineiden käyttämisestä asianmukaisesti tarkoitukseensa, jos hän on
11.2.1 omalla toiminnallaan aiheuttanut vahingon
11.2.2 luovuttanut sellaisia välineitä vuokralleottajalle, jotka eivät ole vuokralleottajan antamien tietojen mukaan hänelle sopivia.

11.3 Muutoin vuokralleottaja vastaa toiminnastaan itselleen tai kolmannelle henkilölle aiheutuneista vahingoista yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden ja lainsäädännön mukaisesti.

12. ERIMIELISYYDET

12.1 Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti vuokralleottajan ja vuokralleantajan välisillä neuvotteluilla. Jos vuokralleantaja ja –ottaja eivät pääse yhteisymmärrykseen korvausasioista, voi kuluttaja viedä asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi tai nostaa kanteen kotipaikkansa käräjäoikeudessa.