Sappee 16.9.2023

Työturvallisuuslaki 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738

Työturvallisuudesta on säädetty laissa. Työturvallisuuslain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden, jäljempänä terveys, haittoja.

Työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä (8 § Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite). Tässä tarkoituksessa työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat.

Työnantajan on suunniteltava, valittava, mitoitettava ja toteutettava työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Tällöin on mahdollisuuksien mukaan noudatettava seuraavia periaatteita:

1) vaara- ja haittatekijöiden syntyminen estetään;

2) vaara- ja haittatekijät poistetaan tai, jos tämä ei ole mahdollista, ne korvataan vähemmän vaarallisilla tai vähemmän haitallisilla;

3) yleisesti vaikuttavat työsuojelutoimenpiteet toteutetaan ennen yksilöllisiä; ja

4) tekniikan ja muiden käytettävissä olevien keinojen kehittyminen otetaan huomioon.

Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta. Työnantajan on myös tarkkailtava toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen.

Työnantajan on huolehdittava siitä, että turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevat toimenpiteet otetaan huomioon tarpeellisella tavalla työnantajan organisaation kaikkien osien toiminnassa.

Työturvallisuus on yhteispeliä, joten myös työntekijällä on lain mukaan velvollisuuksia (18 § Työntekijän yleiset velvollisuudet). 

Työntekijän on noudatettava työnantajan toimivaltansa mukaisesti antamia määräyksiä ja ohjeita. Työntekijän on muutoinkin noudatettava työnsä ja työolosuhteiden edellyttämää turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi tarvittavaa järjestystä ja siisteyttä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta.

Työntekijän on työssään huolehdittava niin omasta kuin muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä. 

Työntekijän on työpaikalla vältettävä sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa.

Työntekijän tulee huolellisesti ja ohjeiden mukaisesti käyttää ja hoitaa työnantajan hänelle antamia henkilönsuojaimia ja muita varusteita. Työntekijän on työssään käytettävä sellaista asianmukaista vaatetusta, josta ei aiheudu tapaturman vaaraa.

Työntekijän tulee käyttää oikein koneita, työvälineitä ja muita laitteita sekä niissä olevia turvallisuus- ja suojalaitteita. Vaarallisten aineiden käytössä ja käsittelyssä työntekijän on noudatettava turvallisuusohjeita.

Koneeseen, työvälineeseen tai muuhun laitteeseen taikka rakennukseen asennettua turvallisuus- tai suojalaitetta ei saa ilman erityistä syytä poistaa tai kytkeä pois päältä. Jos työntekijä työn johdosta joutuu tilapäisesti poistamaan turvallisuus- tai suojalaitteen käytöstä, hänen on palautettava se käyttöön tai kytkettävä laite päälle niin pian kuin mahdollista.

Hyvä ja toimiva työyhteisö

Työhyvinvointia ja -turvallisuutta edistää hyvä ja toimiva työyhteisö. Jokaisella työyhteisön jäsenellä on oikeus tasa-arvoiseen, oikeudenmukaiseen ja kannustaan työilmapiiriin. 

Avainasemassa on työyhteisön avoin ja toimiva vuorovaikutus. Työkaverit tukevat toinen toistaan ja jakavat osaamistaan yhteiseen käyttöön. Kun työilmapiiri on vapautunut ja herättää luottamusta, tuntee jokainen olevansa hyväksytty ja tervetullut työkaveri. 

Esimiehen on syytä olla jatkuvassa vuorovaikutuksessa tiiminsä kanssa, jotta hän olisi perillä työarjen tilanteista ja mahdollisista haasteista. Hyvä työilmapiiri on kuitenkin jokaisen työntekijän vastuulla. Jokainen työntekijä vaikuttaa työpaikan ilmapiiriin omalla asennoitumisellaan, motivaatiollaan sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaidoillaan. 

Työstä, sen kehittämisestä sekä ongelmista tulee keskustella työyhteisössä avoimesti. Jos työpaikalla tulee erimielisyyksiä, tulee ne ratkaista viivyttelemättä. 

Keinoja edistää työyhteisön toimivuutta

  • selkeät käytännöt ja vastuut 
  • sujuvat työprosessit
  • avoin keskusteluilmapiiri
  • mahdollisuus yksilöllisiin keskusteluihin luottamuksellisissa asioissa
  • yhdessä kehittäminen
  • erimielisyyksien esille tuominen ja selvittäminen ajoissa

Työsuojeluvastuu ja työsuojeluyhteistoiminta

Työsuojelu on yhteistyötä, johon osallistuvat kaikki hiihtokeskuksissa työskentelevät. Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistämisen kannalta on tärkeää, että työnantaja ja työntekijät toimivat yhteistyössä.

Työsuojeluasiat ovat kaikkien työyhteisöön kuuluvien vastuulla, mutta vastuu ja päätösvalta toteutettavista toimenpiteistä ovat työanantajalla. Lainsäädäntö määrittelee työnantajan ja työntekijän yleiset ja yhteistoimintavelvollisuudet. Työturvallisuuslaki velvoittaa heidät yhteistoiminnassa ylläpitämään ja kehittämään työturvallisuutta ja työterveyttä työpaikoilla.

Työsuojelun yhteistoiminnassa käsiteltävistä asioista sekä niiden käsittelystä työnantajan, työntekijöiden ja heidän edustajiensa kanssa säädetään ns. työsuojelun valvontalaissa. 

Työnantajaa edustaa työsuojeluyhteistoiminnassa työsuojelupäällikkö, jonka nimeää työnantaja, ellei itse toimi työsuojelupäällikkönä. Vähintään 10 hengen työpaikoissa henkilöstö valitsee keskuudestaan työsuojeluvaltuutetun ja tälle kaksi varavaltuutettua edustamaan heitä.

Lisäksi työpaikoissa, joissa säännöllisesti työskentelee vähintään 20 työntekijää, on perustettava työsuojelutoimikunta. Työsuojelutoimikunnassa ovat edustettuna työnantaja ja työntekijät.

Käytännön työsuojeluasioista vastaavat esimiehet. Yksittäistä työntekijää tai työntekijäryhmää koskeva asia käsitellään kyseisen työntekijän ja hänen esimiehensä kesken. Työsuojeluvaltuutettu voi osallistua asian käsittelyyn. Laajempaa työntekijäryhmää ja työpaikkaa koskevat työsuojelun yhteistoiminta-asiat käsitellään työsuojeluvaltuutetun ja työsuojelupäällikön kanssa ja yli 20 hengen työpaikoilla työsuojelutoimikunnassa.

Työntekijä on velvollinen noudattamaan työturvallisuuteen liittyviä määräyksiä ja ohjeita. Niistä kerrotaan työhön perehdytettäessä sekä myöhemmin tarpeen mukaan. Kaikki työntekijät vastaavat siitä, että he eivät toiminnallaan tai tahallisella laiminlyönnillään vaaranna itseään tai työtovereitaan eivätkä aiheuta terveydellistä vaaraa. Jos työntekijä havaitsee turvallisuutta vaarantavia epäkohtia, hänen on ilmoitettava niistä viipymättä esimiehelleen.

Työnantajalla tulee olla työsuojelun toimintaohjelma, johon on kirjattu yrityksen työturvallisuuden ja työterveyden tavoitteet sekä työsuojelun yhteistoiminnan järjestäminen.

Työterveyshuolto

Työterveyshuolto edistää turvallista ja terveellistä työn tekemistä sekä ehkäisee terveyshaittoja, työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia.

Työterveyshuoltolaki velvoittaa työnantajan järjestämään henkilöstölle työterveyshuollon, kun työntekijöitä on yksi tai enemmän riippumatta tehtävistä työtunneista tai työsuhteen kestosta.

Lakisääteinen työterveyshuolto painottuu työstä ja työoloista aiheutuvien terveysvaarojen ja haittojen ennaltaehkäisyyn. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää työntekijöiden terveyttä, työkykyä ja turvallisuutta. 

Lakisääteinen työterveyshuolto ei sisällä sairaanhoitoa, mutta työnantajalla on mahdollisuus yleislääkäritasoisen sairaanhoidon tarjoamiseen.

Luitko jo nämä?

Ski.fi-kortti on paras laskettelijan etukortti.
Tanja Poutiainen-Rinne kiipesi ensimmäistä kertaa maailmancup-osakilpailun korkeimmalle palkintopallille Levillä 2004. Kesällä 2023 hän laski samaan mäkeen rakennettua slalom-rataa pyörällä.
Pyöräily sopii eloisalle Emmalle: ”Alamäkipyöräily on sosiaalinen tapahtuma, hissimatkalla voi tarinoida kaikenlaista.”
Mikä bike park ansaitsee halutun ja himoitun palkinnon? Osallistu valintaan ja voit voittaa kausikortin!
Sirly Ylläsjärvi tutustui alamäkipyöräilyyn opettajan kanssa ja innostui lajista.
Sami Hyypiän ehkäpä tunnetuin saavutus on Mestareiden Liigan voitto Liverpool FC:n riveissä vuonna 2005. Mittavan ammattilaisuran ohella hän on pelannut yli 100 maaottelua Huuhkajissa. Ammattilaisuran päättyminen on mahdollistanut uudet lajit. Nyt Sami Hyypiä on innostunut alamäkipyöräilystä.
Kypärän ja ajolasien lisäksi bike parkissa kannattaa käyttää muitakin suojia. Moni kuski pukee päälleen ainakin hanskat sekä kyynär- ja polvisuojat.
Hyvin suojaava, mukava ja tuulettuva kypärä on ehdoton varuste bike park -ajoon.
Pohjois-Suomessa on panostettu isosti pyöräilytarjontaan ja ero muutaman vuoden takaiseen on huomattava. Hiihtokeskukset ovatkin nykyään monipuolisia pyöräilykeskuksia.
Kesähiihdosta pääsee nauttimaan myös Suomessa. Tunturien kätköjen lisäksi lumille pääsee esimerkiksi Levin juhannuksena.