Pyhä 17.4.2024
Laajis-bikepark
Bikepark-palveluja koskevat yleiset sopimusehdot.

Bikepark-palveluja koskevat yleiset sopimusehdot EU-kansalaisille

Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry (jälj. SHKY) ja kuluttaja-asiamies ovat sopineet ehdot ja ne ovat kuluttaja-asiamiehen hyväksymät 31.12.2010. Sopimusehdot on päivitetty 18.10.2019.

1. SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN

1.1 Näitä sopimusehtoja sovelletaan SHKY:n jäsenkeskusten (jälj. bikepark) kuluttajille tarjoamien bikepark-palveluiden tarjoamiseen, ostamiseen, toteuttamiseen, käyttöön sekä niistä johtuvien erimielisyyksien ratkaisemiseen. Bikepark-palveluilla tarkoitetaan alamäkipyöräilyä SHKY:n jäsenkeskuksen sitä varten järjestämillä ja ylläpitämillä radoilla ja muilla palvelualueilla sekä pyöräilijöiden kuljettamista hissillä ratojen ja muiden palvelualueiden sijaintipaikoille.

1.2 Näiden sopimusehtojen mukaisia bikepark-palveluita annetaan muun muassa

1. lipunmyyntipisteissä

2. rata-alueilla

3. henkilöiden kuljettamiseen tarkoitetuilla köysiradoilla nousuratoineen ja rakennuksineen (jälj. ”hissit”),

4. Muilla bikeparkin ylläpitämien palveluiden tuottamiseen tarkoitetuilla muilla alueilla kuten: merkityt DH-radat, freeride-radat, juniorialueet ja erityssuorituspaikat sekä muille varatuilla alueilla (jälj. ”muut palvelualueet”).

1.3 Nämä sopimusehdot eivät koske rinneravintola-, leirintäalue-, (asuntovaunu), ja majoituspalveluita.

1.4 Välinevuokraamolle on laadittu omat sopimusehtonsa.

2. YLEISET MÄÄRÄYKSET

2.1 Hissien tulee täyttää kulloinkin voimassa olevat turvallisuusvaatimukset ja olla asianomaisen viranomaisen tarkastamia ja hyväksymiä.

2.2 Ratojen ja muiden palvelualueiden tulee olla selvästi havaittavia tai merkittyjä. Niiden tulee olla sää- ja maasto-olosuhteisiin nähden tyydyttävässä kunnossa. Bikeparkin henkilökunnalla on oikeus ratojen ja muiden palvelualueiden kunnostukseen myös bikeparkin aukioloaikana.

2.3 Sääolosuhteiden vuoksi tai käyttäjämäärän sitä edellyttäessä keskuksen henkilökunnalla on oikeus avata ja sulkea bikepark, hissi tai rata tai muu palvelualue. Näissä tilanteissa kuluttajan hyvitysoikeus määräytyy näiden sopimusehtojen kohdan 6. mukaisesti.

2.4 Pyörällä ajaminen radoilla sekä muu bikepark-palveluiden käyttö tapahtuu kuluttajan omalla vastuulla. Vastuu voi olla myös kuluttajan holhoojalla. Kuluttaja on velvollinen toimimaan bikepark-alueella niin, ettei toiminnasta aiheudu vaaraa kuluttajalle itselleen tai muille aluetta käyttäville henkilöille. Kuluttaja on velvollinen ennen palvelun käytön aloittamista arvioimaan kykynsä käyttää palvelua. Kuluttajan tulee tuntea erityisesti bikepark-toimintaan liittyvät rinnesäännöt.

2.5 Kuluttaja on vastuussa omien varusteidensa kunnosta, turvallisuudesta ja soveltuvuudesta pyöräilyyn bikeparkissa.

2.6 Kuluttaja on bikeparkin alueella ja palveluja käyttäessään omalta osaltaan velvollinen noudattamaan näitä sopimusehtoja. Bikepark on velvollinen tiedottamaan alueen käyttöä koskevista rajoituksista verkkosivuillaan ja bikeparkissa, sekä merkitsemään mahdolliset vaaraa aiheuttavat paikat Tukesin suosittelemalla tavalla.

2.7 Kuluttaja on velvollinen noudattamaan henkilökunnan ohjeita ratojen, muiden palvelualueiden ja välineiden asianmukaisesta käytöstä ja sijoittumisesta hissiin sekä turvallisesta pukeutumisesta. Kuluttajavalistuksella henkilökunta pyrkii vähentämään vahinkoriskejä ja välttämään käyttökeskeytyksiä.

2.8 Henkilökunnalla on oikeus estää kuluttajaa käyttämästä bikeparkin palveluita, jos kuluttaja ei noudata näitä sopimusehtoja ja henkilökunnan antamia ohjeita tai joka tilansa tai käyttäytymisensä vuoksi vaarantaa yleistä turvallisuutta, häiritsee yleistä järjestystä tai aiheuttaa yleistä pahennusta.

2.9 Kuluttaja, joka tahallisesti tai tuottamuksellisesti likaa tai rikkoo bikeparkin laitteita, on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon hiihtokeskukselle ja kolmansille osapuolille.

2.10 Mikäli hissi, rinne tai muu palvelualue ei täytä edellä mainittuja turvallisuusmääräyksiä, on bikepark vastuussa kuluttajalle tai hänen omaisuudelleen aiheutuvista vahingoista, jotka eivät ole kuluttajan itsensä aiheuttamia.

3. LÖYTÖTAVARAT

3.1 Jos kuluttaja löytää toiselta kuluttajalta hukkaan joutuneen tavaran bikeparkin palvelualueelta, on hän velvollinen luovuttamaan sen viipymättä bikeparkin henkilökunnalle. Löytötavarat käsitellään löytötavaralain mukaisesti.

4. PALVELUIDEN HINNASTO, HISSI- JA RATATIEDOT

4.1 Bikepark on velvollinen julkaisemaan palveluita koskevan hinnaston tai muulla tavalla tiedottamaan hinnoista. Hinnastossa tai tiedotuksessa on esitettävä selkeästi tiedot erilaisten lippujen hinnoista ja voimassaoloajoista.

4.2 Bikepark on velvollinen hinnastossa tai esitteessä ilmoittamaan keskuksen hissien ja ratojen ja muiden palvelualueiden sijainnin, niiden tyypin ja ratojen vaikeusasteen sekä lukumäärän. Vaikeusaste ilmoitetaan värikoodeilla, jotka ovat selitetty ilmoituksen yhteydessä.

4.3 Bikeparkin virallinen nimi, osoite ja puhelinnumero on oltava esillä joko painetussa esitteessä tai hiihtokeskuksen nettisivuilla.

5. BIKEPARK-PALVELUITA KOSKEVIEN HISSI- JA MUIDEN LIPPUJEN KELPOISUUS

5.1 Bikeparkilla on oikeus myydä eri tyyppisiä, hinnastossa mainittuja hissi- ja muita pääsylippuja (jälj. ”lippu”). Sopimus katsotaan syntyneeksi, kun tarjous on hyväksytty ja maksu suoritettu tai maksusitoumus allekirjoitettu.

5.2 Liput ovat voimassa hinnastossa mainittuina bikeparkin aukioloaikoina. Bikepark voi halutessaan pidentää voimassaoloaikaa.

5.3 Bikeparkissa voi olla käytössä hissinousujen lukumäärään perustuvia tai aikaperusteisia lippuja.

5.4 Yrityskortti oikeuttaa palveluiden käyttöön korttiin merkittynä toimintakautena. Yrityskorttia ovat oikeutetut käyttämään kyseisen yhteisön etukäteen nimetyt henkilöt tai yhteisön omistaman lomamajan asukkaat erillisen ilmoituksen mukaisesti. Yrityskorttia ei voi myydä edelleen ilman palveluntarjoajan suostumusta.

5.5 Lisäksi bikeparkilla voi olla käytössä alue- tai suorituspaikkalippu, joka

oikeuttaa käyttämään lipussa mainittujen alueiden ja suorituspaikkojen palveluita lippuun merkittynä voimassaoloaikana.

5.6 Kohdissa 5.3, 5.4 ja 5.5 tarkoitettujen lippujen voimassaoloaika voi olla merkitty myös viivakoodein. Kuluttajalla on oikeus tarkastaa lipun voimassaoloaika bikeparkin henkilökunnalta.

5.7 Lippu on henkilökohtainen, ellei muuta ole erikseen mainittu. Sitä ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön. Yrityskorttien vuokraaminen edelleen on kielletty. Väärinkäytöstilanteissa lippu voidaan mitätöidä tai ottaa bikeparkin haltuun.

5.8 Hissilipun käyttäjän on pystyttävä todistamaan käyttöoikeutensa. Lippu on pidettävä mukana ja se on esitettävä pyytämättä hissiin mentäessä. Bikeparkin henkilökunnalla on oikeus suorittaa keskuksen palvelualueella lippujen kelpoisuustarkastuksia.

5.9 Bikeparkilla on oikeus väärinkäytösten johdosta syntyneiden vahinkojen korvaamiseksi periä kuluttajalta korvauksena etukäteen ilmoittama kohtuullinen maksu välittömästi väärinkäytöksen tultua ilmi.

6. ASIAKKAAN OIKEUS HYVITYKSEEN

6.1 Kadonnutta lippua ei hyvitetä.

6.2 Mitätöityä tai bikeparkin haltuun otettua lippua ei hyvitetä.

6.3 Lipun käyttämättä jäänyttä voimassaoloaikaa ei hyvitetä kuluttajan lopetettua vapaaehtoisesti palvelun käytön kesken lipun voimassaoloajan.

6.4 Jos lipun haltija sairastumisen tai loukkaantumisen vuoksi ei ole voinut käyttää lippua aikana, jonka pituus on vähintään yksi kolmasosa (1/3) lipun voimassaoloajasta, on hän oikeutettu lippua koskevaan hyvitykseen. Lipun haltijan on pyydettäessä todistettava sairastuminen tai loukkaantuminen lääkärintodistuksen tai muun luotettavan selvityksen avulla.

6.5 Jos hissiä tai rataa tai muuta palvelualuetta ei ole voitu käyttää käyttötauon takia, on lipun haltija oikeutettu hyvitykseen kohdissa 6.7 ja 6.8 mainituin rajoituksin.

6.6 Hyvityksen on vastattava lipun käyttämättä jäänyttä voimassaoloaikaa. Hyvitys annetaan ensisijaisesti lipun voimassaolon jatkamisella tai antamalla tosite vastaavasta ajasta myöhemmin käytettäväksi. Kuluttajalla on myös mahdollisuus saada rahallinen hyvitys hänen niin halutessaan.

6.7 Oikeutta hyvitykseen ei ole,

6.7.1 jos käyttötauko on tilapäinen ja lyhytaikainen tai johtuu korjaus- tai huoltotöistä, joita ei turvallisuussyistä voida lykätä.

6.7.2 jos käyttötauko johtuu henkilökunnasta riippumattomista syistä kuten sähkökatkos, liian voimakas tuuli tai sade, liian kova pakkanen, sumu tai muu edellä mainittuihin syihin verrattava tilanne, joka ei lipun myyntihetkellä ollut osapuolten tiedossa tai jonka seurausta henkilökunta ei ole voinut välttää.

6.8 Bikeparkin henkilökunnalla on oikeus sulkea hissi ja/tai rata ja/tai muu palvelualue kesken lipun voimassaoloajan edellä mainituista syistä. Tällöin lipun haltija ei ole oikeutettu hyvitykseen, mikäli bikeparkissa on sulkemisesta huolimatta käytössä riittävä määrä muita hissejä ja ratoja ja palvelualueita. Kuluttajalle on kerrottava ostohetkellä tiedossa olevat normaalista poikkeavat hissi- ja ratamäärät ja muiden palvelualueiden aukiolotilanne.

6.9 Bikeparkilla on oikeus määritellä mitä reittejä ja alueita on auki. Mikäli bikeparkissa ei kohdassa 6.7. mainituista syistä ole käytössä riittävää määrää muita hissejä ja reittejä ja muita palvelualueita, on lipun haltija oikeutettu hyvitykseen, jos käyttötauko on pidempi kuin yksi kolmasosa (1/3) lipun voimassaoloajasta.

6.10 Bikepark ei ole velvollinen muuhun kuin edellä mainittuun hyvitykseen osittaisen tai koko keskuksen käyttökeskeytyksen aiheuttamasta haitasta tai kustannuksista, ellei käyttökeskeytys ole aiheutunut bikeparkin huolimattomasta toiminnasta.

7. VAKUUTUKSET

7.1 Bikeparkilla on oltava vastuuvakuutus, joka korvaa bikeparkin todisteellisesti ja tuottamuksellisesti aiheuttaman vahingon asiakkaalle.

7.2 Bikeparkilla ei ole velvollisuutta ottaa vakuutusta, joka korvaa asiakkaan itselleen aiheuttaman vahingon. Mahdollisesta lippuun kuuluvasta tapaturmavakuutuksesta ja sen voimassaolosta ilmoitetaan erikseen.

7.3 Kuluttaja on velvollinen ennen bikeparkin palvelualueelle saapumista varmistumaan oman vakuutusturvansa voimassaolosta.

8. VAATIMUSTEN ESITTÄMINEN

8.1 Bikeparkin palveluja koskevat vaatimukset on esitettävä keskuksen henkilökunnalle. Vaatimukset voidaan esittää kirjallisesti tai suullisesti. Kuluttaja ei saa vedota palvelussa olevaan virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä palvelun tarjoajalle tai keskuksen henkilökunnalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Virheestä, joka voidaan korjata palvelun aikana, on ilmoitettava palvelun tarjoajalle tai keskuksen henkilökunnalle niin pian kuin mahdollista.

8.2 Muut korvausvaateet on esitettävä kohtuullisessa ajassa vahinkoon johtaneesta tapahtumasta lukien.

9. SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN

9.1 Bikepark voi muuttaa näitä sopimusehtoja ja palveluista perittäviä maksuja myös kesken kauden, jos perusteena on uusi tai muuttunut lainsäädäntö, viranomaisen määräys tai ennalta odottamaton olosuhteiden muutos (poikkeuksellinen luonnontapahtuma, kansainvälinen kriisi tai suuronnettomuus).

9.2 Sopimusehdot ja niiden muutokset on ilmoitettava kuluttajalle bikeparkin palvelujen myyntikohteissa.

10. SOVELLETTAVA LAKI

Näihin sopimusehtoihin sovelletaan palvelun suorituspaikan lakia, eli Suomen lakia.

11. ERIMIELISYYDET

Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti kuluttajan ja bikeparkin välisillä neuvotteluilla. Jos osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen, voi kuluttaja saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi tai nostaa kanteen kotipaikkansa käräjäoikeudessa. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Bikeparkin nostaessa kanteen tulee se tehdä EU:n alueella asuvan kuluttajan kotipaikan alioikeudessa.

Riitatilanteissa sovelletaan alkuperäiskielisiä sopimusehtoja.

Bikepark-palveluja koskevat yleiset sopimusehdot EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisille

1. SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN

1.1 Näitä sopimusehtoja sovelletaan SHKY:n jäsenkeskusten (jälj. bikepark) kuluttajille tarjoamien bikepark-palveluiden tarjoamiseen, ostamiseen, toteuttamiseen, käyttöön sekä niistä johtuvien erimielisyyksien ratkaisemiseen. Bikepark-palveluilla tarkoitetaan alamäkipyöräilyä SHKY:n jäsenkeskuksen sitä varten järjestämillä ja ylläpitämillä radoilla ja muilla palvelualueilla sekä pyöräilijöiden kuljettamista hissillä ratojen ja muiden palvelualueiden sijaintipaikoille.

1.2 Näiden sopimusehtojen mukaisia bikepark-palveluita annetaan muun muassa

1. lipunmyyntipisteissä

2. rata-alueilla

3. henkilöiden kuljettamiseen tarkoitetuilla köysiradoilla nousuratoineen ja rakennuksineen (jälj. ”hissit”),

4. Muilla bikeparkin ylläpitämien palveluiden tuottamiseen tarkoitetuilla muilla alueilla kuten: merkityt DH-radat, freeride-radat, juniorialueet ja erityssuorituspaikat sekä muille varatuilla alueilla (jälj. ”muut palvelualueet”).

1.3 Nämä sopimusehdot eivät koske rinneravintola-, leirintäalue-, (asuntovaunu), ja majoituspalveluita.

1.4 Välinevuokraamolle on laadittu omat sopimusehtonsa.

2. YLEISET MÄÄRÄYKSET

2.1 Hissien tulee täyttää kulloinkin voimassa olevat turvallisuusvaatimukset ja olla asianomaisen viranomaisen tarkastamia ja hyväksymiä.

2.2 Ratojen ja muiden palvelualueiden tulee olla selvästi havaittavia tai merkittyjä. Niiden tulee olla sää- ja maasto-olosuhteisiin nähden tyydyttävässä kunnossa. Bikeparkin henkilökunnalla on oikeus ratojen ja muiden palvelualueiden kunnostukseen myös bikeparkin aukioloaikana.

2.3 Sääolosuhteiden vuoksi tai käyttäjämäärän sitä edellyttäessä keskuksen henkilökunnalla on oikeus avata ja sulkea bikepark, hissi tai rata tai muu palvelualue. Näissä tilanteissa kuluttajan hyvitysoikeus määräytyy näiden sopimusehtojen kohdan 6. mukaisesti.

2.4 Pyörällä ajaminen radoilla sekä muu bikepark-palveluiden käyttö tapahtuu kuluttajan omalla vastuulla. Vastuu voi olla myös kuluttajan holhoojalla. Kuluttaja on velvollinen toimimaan bikepark-alueella niin, ettei toiminnasta aiheudu vaaraa kuluttajalle itselleen tai muille aluetta käyttäville henkilöille. Kuluttaja on velvollinen ennen palvelun käytön aloittamista arvioimaan kykynsä käyttää palvelua. Kuluttajan tulee tuntea erityisesti bikepark-toimintaan liittyvät rinnesäännöt.

2.5 Kuluttaja on vastuussa omien varusteidensa kunnosta, turvallisuudesta ja soveltuvuudesta pyöräilyyn bikeparkissa.

2.6 Kuluttaja on bikeparkin alueella ja palveluja käyttäessään omalta osaltaan velvollinen noudattamaan näitä sopimusehtoja. Bikepark on velvollinen tiedottamaan alueen käyttöä koskevista rajoituksista verkkosivuillaan ja bikeparkissa, sekä merkitsemään mahdolliset vaaraa aiheuttavat paikat Tukesin suosittelemalla tavalla.

2.7 Kuluttaja on velvollinen noudattamaan henkilökunnan ohjeita ratojen, muiden palvelualueiden ja välineiden asianmukaisesta käytöstä ja sijoittumisesta hissiin sekä turvallisesta pukeutumisesta. Kuluttajavalistuksella henkilökunta pyrkii vähentämään vahinkoriskejä ja välttämään käyttökeskeytyksiä.

2.8 Henkilökunnalla on oikeus estää kuluttajaa käyttämästä bikeparkin palveluita, jos kuluttaja ei noudata näitä sopimusehtoja ja henkilökunnan antamia ohjeita tai joka tilansa tai käyttäytymisensä vuoksi vaarantaa yleistä turvallisuutta, häiritsee yleistä järjestystä tai aiheuttaa yleistä pahennusta.

2.9 Kuluttaja, joka tahallisesti tai tuottamuksellisesti likaa tai rikkoo bikeparkin laitteita, on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon hiihtokeskukselle ja kolmansille osapuolille.

2.10 Mikäli hissi, rinne tai muu palvelualue ei täytä edellä mainittuja turvallisuusmääräyksiä, on bikepark vastuussa kuluttajalle tai hänen omaisuudelleen aiheutuvista vahingoista, jotka eivät ole kuluttajan itsensä aiheuttamia.

3. LÖYTÖTAVARAT

3.1 Jos kuluttaja löytää toiselta kuluttajalta hukkaan joutuneen tavaran bikeparkin palvelualueelta, on hän velvollinen luovuttamaan sen viipymättä bikeparkin henkilökunnalle. Löytötavarat käsitellään löytötavaralain mukaisesti.

4. PALVELUIDEN HINNASTO, HISSI- JA RATATIEDOT

4.1 Bikepark on velvollinen julkaisemaan palveluita koskevan hinnaston tai muulla tavalla tiedottamaan hinnoista. Hinnastossa tai tiedotuksessa on esitettävä selkeästi tiedot erilaisten lippujen hinnoista ja voimassaoloajoista.

4.2 Bikepark on velvollinen hinnastossa tai esitteessä ilmoittamaan keskuksen hissien ja ratojen ja muiden palvelualueiden sijainnin, niiden tyypin ja ratojen vaikeusasteen sekä lukumäärän. Vaikeusaste ilmoitetaan värikoodeilla, jotka ovat selitetty ilmoituksen yhteydessä.

4.3 Bikeparkin virallinen nimi, osoite ja puhelinnumero on oltava esillä joko painetussa esitteessä tai hiihtokeskuksen nettisivuilla.

5. BIKEPARK-PALVELUITA KOSKEVIEN HISSI- JA MUIDEN LIPPUJEN KELPOISUUS

5.1 Bikeparkilla on oikeus myydä eri tyyppisiä, hinnastossa mainittuja hissi- ja muita pääsylippuja (jälj. ”lippu”). Sopimus katsotaan syntyneeksi, kun tarjous on hyväksytty ja maksu suoritettu tai maksusitoumus allekirjoitettu.

5.2 Liput ovat voimassa hinnastossa mainittuina bikeparkin aukioloaikoina. Bikepark voi halutessaan pidentää voimassaoloaikaa.

5.3 Bikeparkissa voi olla käytössä hissinousujen lukumäärään perustuvia tai aikaperusteisia lippuja.

5.4 Yrityskortti oikeuttaa palveluiden käyttöön korttiin merkittynä toimintakautena. Yrityskorttia ovat oikeutetut käyttämään kyseisen yhteisön etukäteen nimetyt henkilöt tai yhteisön omistaman lomamajan asukkaat erillisen ilmoituksen mukaisesti. Yrityskorttia ei voi myydä edelleen ilman palveluntarjoajan suostumusta.

5.5 Lisäksi bikeparkilla voi olla käytössä alue- tai suorituspaikkalippu, joka

oikeuttaa käyttämään lipussa mainittujen alueiden ja suorituspaikkojen palveluita lippuun merkittynä voimassaoloaikana.

5.6 Kohdissa 5.3, 5.4 ja 5.5 tarkoitettujen lippujen voimassaoloaika voi olla merkitty myös viivakoodein. Kuluttajalla on oikeus tarkastaa lipun voimassaoloaika bikeparkin henkilökunnalta.

5.7 Lippu on henkilökohtainen, ellei muuta ole erikseen mainittu. Sitä ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön. Yrityskorttien vuokraaminen edelleen on kielletty. Väärinkäytöstilanteissa lippu voidaan mitätöidä tai ottaa bikeparkin haltuun.

5.8 Hissilipun käyttäjän on pystyttävä todistamaan käyttöoikeutensa. Lippu on pidettävä mukana ja se on esitettävä pyytämättä hissiin mentäessä. Bikeparkin henkilökunnalla on oikeus suorittaa keskuksen palvelualueella lippujen kelpoisuustarkastuksia.

5.9 Bikeparkilla on oikeus väärinkäytösten johdosta syntyneiden vahinkojen korvaamiseksi periä kuluttajalta korvauksena etukäteen ilmoittama kohtuullinen maksu välittömästi väärinkäytöksen tultua ilmi.

6. ASIAKKAAN OIKEUS HYVITYKSEEN

6.1 Kadonnutta lippua ei hyvitetä.

6.2 Mitätöityä tai bikeparkin haltuun otettua lippua ei hyvitetä.

6.3 Lipun käyttämättä jäänyttä voimassaoloaikaa ei hyvitetä kuluttajan lopetettua vapaaehtoisesti palvelun käytön kesken lipun voimassaoloajan.

6.4 Jos lipun haltija sairastumisen tai loukkaantumisen vuoksi ei ole voinut käyttää lippua aikana, jonka pituus on vähintään yksi kolmasosa (1/3) lipun voimassaoloajasta, on hän oikeutettu lippua koskevaan hyvitykseen. Lipun haltijan on pyydettäessä todistettava sairastuminen tai loukkaantuminen lääkärintodistuksen tai muun luotettavan selvityksen avulla.

6.5 Jos hissiä tai rataa tai muuta palvelualuetta ei ole voitu käyttää käyttötauon takia, on lipun haltija oikeutettu hyvitykseen kohdissa 6.7 ja 6.8 mainituin rajoituksin.

6.6 Hyvityksen on vastattava lipun käyttämättä jäänyttä voimassaoloaikaa. Hyvitys annetaan ensisijaisesti lipun voimassaolon jatkamisella tai antamalla tosite vastaavasta ajasta myöhemmin käytettäväksi. Kuluttajalla on myös mahdollisuus saada rahallinen hyvitys hänen niin halutessaan.

6.7 Oikeutta hyvitykseen ei ole,

6.7.1 jos käyttötauko on tilapäinen ja lyhytaikainen tai johtuu korjaus- tai huoltotöistä, joita ei turvallisuussyistä voida lykätä.

6.7.2 jos käyttötauko johtuu henkilökunnasta riippumattomista syistä kuten sähkökatkos, liian voimakas tuuli tai sade, liian kova pakkanen, sumu tai muu edellä mainittuihin syihin verrattava tilanne, joka ei lipun myyntihetkellä ollut osapuolten tiedossa tai jonka seurausta henkilökunta ei ole voinut välttää.

6.8 Bikeparkin henkilökunnalla on oikeus sulkea hissi ja/tai rata ja/tai muu palvelualue kesken lipun voimassaoloajan edellä mainituista syistä. Tällöin lipun haltija ei ole oikeutettu hyvitykseen, mikäli bikeparkissa on sulkemisesta huolimatta käytössä riittävä määrä muita hissejä ja ratoja ja palvelualueita. Kuluttajalle on kerrottava ostohetkellä tiedossa olevat normaalista poikkeavat hissi- ja ratamäärät ja muiden palvelualueiden aukiolotilanne.

6.9 Bikeparkilla on oikeus määritellä mitä reittejä ja alueita on auki. Mikäli bikeparkissa ei kohdassa 6.7. mainituista syistä ole käytössä riittävää määrää muita hissejä ja reittejä ja muita palvelualueita, on lipun haltija oikeutettu hyvitykseen, jos käyttötauko on pidempi kuin yksi kolmasosa (1/3) lipun voimassaoloajasta.

6.10 Bikepark ei ole velvollinen muuhun kuin edellä mainittuun hyvitykseen osittaisen tai koko keskuksen käyttökeskeytyksen aiheuttamasta haitasta tai kustannuksista, ellei käyttökeskeytys ole aiheutunut bikeparkin huolimattomasta toiminnasta.

7. VAKUUTUKSET

7.1 Bikeparkilla on oltava vastuuvakuutus, joka korvaa bikeparkin todisteellisesti ja tuottamuksellisesti aiheuttaman vahingon asiakkaalle.

7.2 Bikeparkilla ei ole velvollisuutta ottaa vakuutusta, joka korvaa asiakkaan itselleen aiheuttaman vahingon. Mahdollisesta lippuun kuuluvasta tapaturmavakuutuksesta ja sen voimassaolosta ilmoitetaan erikseen.

7.3 Kuluttaja on velvollinen ennen bikeparkin palvelualueelle saapumista varmistumaan oman vakuutusturvansa voimassaolosta.

8. VAATIMUSTEN ESITTÄMINEN

8.1 Bikeparkin palveluja koskevat vaatimukset on esitettävä keskuksen henkilökunnalle. Vaatimukset voidaan esittää kirjallisesti tai suullisesti. Kuluttaja ei saa vedota palvelussa olevaan virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä palvelun tarjoajalle tai keskuksen henkilökunnalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Virheestä, joka voidaan korjata palvelun aikana, on ilmoitettava palvelun tarjoajalle tai keskuksen henkilökunnalle niin pian kuin mahdollista.

8.2 Muut korvausvaateet on esitettävä kohtuullisessa ajassa vahinkoon johtaneesta tapahtumasta lukien.

9. SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN

9.1 Bikepark voi muuttaa näitä sopimusehtoja ja palveluista perittäviä maksuja myös kesken kauden, jos perusteena on uusi tai muuttunut lainsäädäntö, viranomaisen määräys tai ennalta odottamaton olosuhteiden muutos (poikkeuksellinen luonnontapahtuma, kansainvälinen kriisi tai suuronnettomuus).

9.2 Sopimusehdot ja niiden muutokset on ilmoitettava kuluttajalle bikeparkin palvelujen myyntikohteissa.

10 .SOVELLETTAVA LAKI

Näihin sopimusehtoihin sovelletaan palvelun suorituspaikan lakia, eli Suomen lakia.

11. ERIMIELISYYDET

Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti kuluttajan ja bikeparkin välisillä neuvotteluilla.

Muualla kuin EU-alueella asuvan kuluttajan ja hiihtokeskuksen väliset erimielisyydet tulee ratkaista palvelun tarjoajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Riitatilanteissa sovelletaan alkuperäiskielisiä sopimusehtoja.

Luitko jo nämä?

Kevät vietetään hyvässä seurassa ja rennolla otteella. Tässä nautitaan Rukan Wappulounaasta.
Apocalyptican Paavo Lötjönen ja Eicca Toppinen ovat suksimiehiä. ”Laskettelussa yhdistyy hyvällä tavalla urheilu, vauhti, ulkoilu ja luonnosta nauttiminen”, Paavo kertoo.
Aurinkoisella kelillä vauhdikasta loskasurffausta kaverin kanssa, mikä voisi olla hienompaa?
Ehdota vuoden hiihtokeskusta ja lähirinnettä. Voit voittaa kausikortin valitsemaasi hiihtokeskukseen!
Pehmeä kevätrinne innostaa laskemaan. Roope Tonteri kävi tutustumassa Swinghillin parkkiin 7.3.2024.
Monen laskettelijan ja lumilautailijan mielestä kevät on talven kruunu. Kerro mielipiteesi kevätlaskuista ja osallistu Bollén lasien arvontaan.
Nyt on aihetta hymyyn, iloon ja riemuun: Iso-Syötteen huipulle pääsee jatkossa nopealla tuolihissillä.
Sirkan kylässä sijaitsevalla Levitunturilla avattiin vuonna 1964 Eturinteen alueella pujottelurinne ja kapulahissi. Levin kehitys kansainväliseksi talvimatkailukeskukseksi oli alkanut. Kuva: Levi Ski Resort
Talvipyöräily antaa kiehtovaa näkökulmaa hiihtolomaan. Tutunkin hiihtokeskuksen ympäristö näyttää erilaiselta ohjaustangon takaa.
Rinteessä harvemmin ollaan yksi. Mitä enemmän väkeä on mäessä, sitä tärkeämpää on noudattaa yhteisiä rinnesääntöjä.