Bikepark sopimusehdot

Bikepark-palveluja koskevat yleiset sopimusehsdot.

SHKY ja kuluttaja-asiamies ovat sopineet ehdot ja ne ovat kuluttaja-asiamiehen hyväksymät 31.12.2010.

1. SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN

1.1 Näitä sopimusehtoja sovelletaan SHKY:n jäsenkeskusten (jälj. bikepark) kuluttajille tarjoamien bikepark-palveluiden tarjoamiseen, ostamiseen, toteuttamiseen, käyttöön sekä niistä johtuvien erimielisyyksien ratkaisemiseen. Bikepark-palveluilla tarkoitetaan alamäkipyöräilyä SHKY:n jäsenkeskuksen sitä varten järjestämillä ja ylläpitämillä radoilla ja muilla palvelualueilla sekä pyöräilijöiden kuljettamista hissillä ratojen ja muiden palvelualueiden sijaintipaikoille.

1.2 Näiden sopimusehtojen mukaisia bikepark-palveluita annetaan muun muassa
a. lipunmyyntipisteissä
b. rata-alueilla
c. henkilöiden kuljettamiseen tarkoitetuilla köysiradoilla nousuratoineen ja rakennuksineen (jälj. ”hissit”),
d. bikepark-palveluiden tuottamiseen tarkoitetuilla muilla alueilla kuten: merkityt DH-radat, Freeride-radat, juniorialueet ja erityssuorituspaikat sekä muille varatuilla alueilla (jälj. ”muut palvelualueet”).

1.3 Nämä sopimusehdot eivät koske rinneravintola-, leirintäalue-, (asuntovaunu), ja majoituspalveluita.

1.4 Välinevuokraamolle on laadittu omat sopimusehtonsa.

2. YLEISET MÄÄRÄYKSET

2.1 Hissien tulee täyttää kulloinkin voimassa olevat turvallisuusvaatimukset ja olla asianomaisen viranomaisen tarkastamia ja hyväksymiä.

2.2 Ratojen ja muiden palvelualueiden tulee olla selvästi havaittavia tai merkittyjä. Niiden tulee olla sää- ja maasto-olosuhteisiin nähden tyydyttävässä kunnossa. Bikeparkin henkilökunnalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, ratojen ja muiden palvelualueiden kunnostukseen myös bikeparkin aukioloaikana.

2.3 Sääolosuhteiden vuoksi tai käyttäjämäärän sitä edellyttäessä keskuksen henkilökunnalla on oikeus avata ja sulkea bikepark, hissi tai rata tai muu palvelualue. Näissä tilanteissa kuluttajan hyvitysoikeus määräytyy näiden sopimusehtojen kohdan 6. mukaisesti.

2.4 Pyörällä ajaminen radoilla sekä muu bikepark-palveluiden käyttö tapahtuu kuluttajan omalla vastuulla. Vastuu voi olla myös kuluttajan holhoojalla. Kuluttaja on velvollinen toimimaan bikepark-alueella niin, ettei toiminnasta aiheudu vaaraa kuluttajalle itselleen tai muille aluetta käyttäville henkilöille. Kuluttaja on velvollinen ennen palvelun käytön aloittamista arvioimaan kykynsä käyttää palvelua. Kuluttajan tulee tuntea erityisesti bikepark-toimintaan liittyvät rinnesäännöt.

2.5 Kuluttaja on vastuussa omien varusteidensa kunnosta.

2.6 Kuluttaja on bikeparkin alueella ja palveluja käyttäessään omalta osaltaan velvollinen noudattamaan näitä sopimusehtoja. Bikepark on velvollinen tiedottamaan ilmoitustaululla, hisseillä tai radoilla sekä muilla palvelualueilla alueen käyttöä koskevista rajoituksista sekä merkitsemään mahdolliset vaaraa aiheuttavat paikat selkeästi. Palvelujen ohjekilvet voivat olla myös hyväksytyin symbolein annettuja. Ohjekilvet ja merkinnät ovat sitovia.

2.7 Kuluttaja on velvollinen noudattamaan henkilökunnan ohjeita ratojen, muiden palvelualueiden ja välineiden asianmukaisesta käytöstä ja sijoittumisesta hissin vetolaitteeseen, gondoliin tai tuoliin sekä turvallisesta pukeutumisesta. Kuluttajavalistuksella henkilökunta pyrkii vähentämään vahinkoriskejä ja välttämään käyttökeskeytyksiä.

2.8 Henkilökunnalla on oikeus estää kuluttajaa käyttämästä bikeparkin palveluita, jos kuluttaja ei noudata näitä sopimusehtoja ja henkilökunnan antamia ohjeita tai joka tilansa tai käyttäytymisensä vuoksi vaarantaa yleistä turvallisuutta, häiritsee yleistä järjestystä tai aiheuttaa yleistä pahennusta.

2.9 Kuluttaja, joka likaa tai rikkoo bikeparkin laitteita, on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon.

2.10 Mikäli hissi, rinne tai muu palvelualue ei täytä edellä mainittuja turvallisuusmääräyksiä, on bikepark vastuussa kuluttajalle tai hänen omaisuudelleen aiheutuvista vahingoista, jotka eivät ole kuluttajan itsensä aiheuttamia.

3. LÖYTÖTAVARAT

3.1 Jos kuluttaja löytää toiselta kuluttajalta hukkaan joutuneen tavaran bikeparkin palvelualueelta, on hän velvollinen luovuttamaan sen viipymättä bikeparkin henkilökunnalle.

4. PALVELUIDEN HINNASTO, HISSI- JA RATATIEDOT

4.1 Bikepark on velvollinen julkaisemaan palveluita koskevan hinnaston tai muulla tavalla tiedottamaan hinnoista. Hinnastossa tai tiedotuksessa on esitettävä selkeästi tiedot erilaisten lippujen hinnoista ja voimassaoloajoista.

4.2 Bikepark on velvollinen hinnastossa tai esitteessä ilmoittamaan keskuksen hissien ja ratojen ja muiden palvelualueiden sijainnin, niiden tyypin ja ratojen vaikeusasteen sekä lukumäärän. Vaikeusaste ilmoitetaan värikoodeilla jotka ovat selitetty ilmoituksen yhteydessä.

4.3 Hinnastossa ja esitteessä on oltava bikeparkin virallinen nimi, osoite ja puhelinnumero.

5. BIKEPARK-PALVELUITA KOSKEVIEN HISSI- JA MUIDEN LIPPUJEN KELPOISUUS

5.1 Bikeparkilla on oikeus myydä eri tyyppisiä, hinnastossa mainittuja hissi- ja muita pääsylippuja (jälj.”lippu”). Sopimus katsotaan syntyneeksi, kun tarjous on hyväksytty ja maksu suoritettu tai maksusitoumus allekirjoitettu.

5.2 Liput ovat voimassa hinnastossa mainittuina bikeparkin aukioloaikoina. Bikepark voi halutessaan pidentää kelpoisuusaikaa.

5.3 Bikeparkissa on pääsääntöisesti käytössä alla mainittuja hissilippuja:

 • Kertalippu
  oikeuttaa yhteen nousuun myyntihetken toimintakautena tai bikeparkin tarkemmin määrittelemänä ajankohtana.
 • Sarjalippu
  oikeuttaa tiettyyn määrään nousuja. Jos lipussa on myyntihetken päiväys, on bikeparkilla oikeus periä lipun esittäjältä seuraavana toimintakautena muuttunutta hintatasoa vastaava lisämaksu. Sarjalippu ei ole henkilökohtainen.
 • Tuntilippu, aamupäivä- iltapäivä- tai iltalippu
  oikeuttavat lipussa erikseen määriteltyjen palveluiden käyttöön lippuun merkittynä voimassaoloaikana.
 • Päivälippu, 2-6 päivän lippu
  oikeuttavat palveluiden käyttöön lippuun merkityn päivämäärän tai päivämäärien aikana. Oikeudesta käyttää palveluita iltaisin (ns. iltamäki) on mainittava erikseen hinnastossa.
 • Viikkolippu
  oikeuttaa palveluiden käyttöön seitsemän (7) päivän ajan.
 • Kausikortti
  oikeuttaa palveluiden käyttöön kausikorttiin merkittynä toimintakautena. Kauden tarkkaa alkamis- ja päättymispäivää ei kausikortissa ilmoiteta.
 • Yrityskortti
  oikeuttaa palveluiden käyttöön korttiin merkittynä toimintakautena. Yrityskorttia ovat oikeutetut käyttämään kyseisen yhteisön etukäteen nimetyt henkilöt tai yhteisön omistaman lomamajan asukkaat erillisen ilmoituksen mukaisesti. Yrityskorttia ei voi myydä edelleen ilman palveluntarjoajan suostumusta.

5.4 Lisäksi bikeparkilla voi olla käytössä alue- tai suorituspaikkalippu, joka
oikeuttaa käyttämään lipussa mainittujen alueiden ja suorituspaikkojen palveluita lippuun merkittynä voimassaoloaikana.

5.5 Kohdissa 5.3 ja 5.4 tarkoitettujen lippujen kelpoisuusaika voi olla merkitty myös viivakoodein. Kuluttajalla on oikeus tarkastaa lipun kelpoisuusaika bikeparkin henkilökunnalta.

5.6 Lippu on henkilökohtainen ellei muuta ole erikseen mainittu. Sitä ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön. Väärinkäytöstilanteissa lippu voidaan mitätöidä tai ottaa bikeparkin haltuun.

5.7 Lipun käyttäjän on pystyttävä todistamaan käyttöoikeutensa. Lippu on pidettävä mukana ja se on esitettävä pyytämättä hissiin mentäessä. Bikeparkin henkilökunnalla on oikeus suorittaa keskuksen palvelualueella lippujen kelpoisuustarkastuksia.

5.8 Bikeparkilla on oikeus ryhtyä oikeudellisiin toimiin väärinkäytösten johdosta syntyneiden vahinkojen korvaamiseksi tai periä kuluttajalta korvauksena lipun hinta enintään kaksinkertaisena välittömästi väärinkäytöksen tultua ilmi.

6. ASIAKKAAN OIKEUS HYVITYKSEEN

6.1 Kadonnutta lippua ei hyvitetä.

6.2 Mitätöityä tai bikeparkin haltuun otettua lippua ei hyvitetä.

6.3 Lipun käyttämättä jäänyttä kelpoisuusaikaa ei hyvitetä kuluttajan lopetettua vapaaehtoisesti palvelun käytön kesken lipun kelpoisuusajan.

6.4 Jos lipun haltija sairastumisen tai loukkaantumisen vuoksi ei ole voinut käyttää lippua aikana, jonka pituus on vähintään yksi kolmasosa (1/3) lipun kelpoisuusajasta, on hän oikeutettu lippua koskevaan hyvitykseen. Lipun haltijan on pyydettäessä todistettava sairastuminen tai loukkaantuminen lääkärintodistuksen tai muun luotettavan selvityksen avulla.

6.5 Jos hissiä tai rataa tai muuta palvelualuetta ei ole voitu käyttää käyttötauon takia, on lipun haltija oikeutettu hyvitykseen kohdissa 6.7 ja 6.8 mainituin rajoituksin.

6.6 Hyvityksen on vastattava lipun käyttämättä jäänyttä kelpoisuusaikaa. Hyvitys annetaan ensisijaisesti lipun voimassaolon jatkamisella tai antamalla tosite vastaavasta ajasta myöhemmin käytettäväksi.

6.7 Oikeutta hyvitykseen ei ole,

6.7.1 jos käyttötauko on tilapäinen ja lyhytaikainen tai johtuu korjaus- tai huoltotöistä, joita ei turvallisuussyistä voida lykätä.
6.7.2 jos käyttötauko johtuu henkilökunnasta riippumattomista syistä kuten sähkökatkos, liian voimakas tuuli tai sade, liian kova pakkanen, sumu tai muu edellä mainittuihin syihin verrattava tilanne, joka ei lipun myyntihetkellä ollut osapuolten tiedossa tai jonka seurausta henkilökunta ei ole voinut välttää.

6.8 Bikeparkin henkilökunnalla on oikeus sulkea hissi ja/tai rata ja/tai muu palvelualue kesken lipun kelpoisuusajan edellä mainituista syistä. Tällöin lipun haltija ei ole oikeutettu hyvitykseen, mikäli bikeparkissa on sulkemisesta huolimatta käytössä objektiivisesti arvioiden riittävä määrä muita hissejä ja ratoja ja palvelualueita. Kuluttajalle on ostohetkellä kerrottava tiedossa olevat normaalista poikkeavat hissi- ja ratamäärät ja muiden palvelualueiden aukiolotilanne.

6.9 Mikäli bikeparkissa ei kohdassa 6.7. mainituista syistä ole käytössä objektiivisesti arvioituna riittävää määrää muita hissejä ja ratoja ja muita palvelualueita, on lipun haltija oikeutettu hyvitykseen, jos käyttökeskeytyksen kestoaika on pidempi kuin yksi kolmasosa (1/3) lipun kelpoisuusajasta.

6.10 Jos kuluttaja on lunastanut kausikortin, bikeparkin on oltava auki vähintään ajan, joka vastaa kausikortin hintaa päivälippujen lukumääränä laskettuna, esim. x päivälippua = kausikortin hinta. Kuluttajalla on jokaiselta tämän vähimmäisajan alittavalta päivältä oikeus vastaavaan suhteelliseen hyvitykseen kausikortista maksamastaan hinnasta.

6.11 Bikepark ei ole velvollinen muuhun kuin edellä mainittuun hyvitykseen osittaisen tai koko keskuksen käyttökeskeytyksen aiheuttamasta haitasta tai kustannuksista, ellei käyttökeskeytys ole aiheutunut bikeparkin huolimattomasta toiminnasta.

7. VAKUUTUKSET

7.1 Bikeparkilla on oltava vastuuvakuutus, joka korvaa bikeparkin todisteellisesti ja tuottamuksellisesti aiheuttaman vahingon asiakkaalle.

7.2 Bikeparkilla ei ole velvollisuutta ottaa vakuutusta, joka korvaa asiakkaan itselleen aiheuttaman vahingon. Mahdollisesta lippuun kuuluvasta tapaturmavakuutuksesta ja sen voimassaolosta ilmoitetaan erikseen.

7.3 Kuluttaja on velvollinen ennen bikeparkin palvelualueelle saapumista varmistumaan oman vakuutusturvansa voimassaolosta.

8. VAATEIDEN ESITTÄMINEN

8.1 Bikeparkin palveluja koskevat vaateet on esitettävä bikeparkin henkilökunnalle. Vaateet voidaan esittää kirjallisesti tai suullisesti. Kohdan 6. mukaista hyvitystä koskevat vaatimukset on esitettävä viimeistään lipun kelpoisuusajan päättymistä seuraavan vuorokauden aikana, ellei ole erityisiä syitä pidentää vaateiden esittämiselle asetettua määräaikaa.

8.2 Muut korvausvaateet on esitettävä kohtuullisessa ajassa vahinkoon johtaneesta tapahtumasta lukien.

9. SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN

9.1 Bikepark voi muuttaa näitä sopimusehtoja ja palveluista perittäviä maksuja myös kesken kauden, jos perusteena on uusi tai muuttunut lainsäädäntö, viranomaisen määräys tai ennalta odottamaton olosuhteiden muutos (poikkeuksellinen luonnontapahtuma, kansainvälinen kriisi tai suuronnettomuus).

9.2 Sopimusehdot ja niiden muutokset on ilmoitettava kuluttajalle bikeparkin palvelujen myyntikohteissa.

10. ERIMIELISYYDET

10.1 Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti kuluttajan ja bikeparkin välisillä neuvotteluilla. Jos osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen, voi kuluttaja saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi tai nostaa kanteen kotipaikkansa käräjäoikeudessa. Elinkeinonharjoittajan nostaessa kanteen tulee se tehdä kuluttajan kotipaikan käräjäoikeudessa