Sappee 13.7.2024
Tervetuloa talveen.
Hiihtokeskuspalveluja koskevat yleiset sopimusehdot.

Hiihtokeskuspalveluja koskevat yleiset sopimusehdot EU-kansalaisille

Suomen hiihtokeskusyhdistys ry (jälj. SHKY) ja kuluttaja-asiamies ovat neuvotelleet seuraavat kuluttaja-asiamiehen hyväksymät hiihtokeskuspalveluja koskevat ehdot. Sopimusehdot on päivitetty 18.10.2019.

1. SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN

1.1 Näitä sopimusehtoja sovelletaan Suomen Hiihtokeskusyhdistykseen kuuluvien hiihtokeskusten kuluttajille tarjoamien palveluiden tarjoamiseen, ostamiseen, toteuttamiseen, käyttöön sekä niistä johtuvien erimielisyyksien ratkaisemiseen. Sopimusehtoja ei sovelleta hiihtokeskuksen vastuualueen ulkopuolella oleviin laskureitteihin ja metsässä laskemiseen.

1.2 Näiden sopimusehtojen mukaisia hiihtokeskuspalveluita annetaan muun muassa

1. lipunmyyntipisteissä,

2. laskettelurinteissä,

3. henkilöiden kuljettamiseen tarkoitetuilla köysiradoilla nousuratoineen ja rakennuksineen (jälj. ”hissit”),

4. lumetetuilla ensilumen laduilla, luistinradoilla ja lumetetuissa pulkkamäissä sekä muilla hiihtokeskusten ylläpitämillä lumiliikuntapalveluille varatuilla alueilla (jälj. ”muut palvelualueet”).

1.3 Nämä sopimusehdot eivät koske rinneravintola-, leirintäalue- (asuntovaunu), ja majoituspalveluita.

1.4 Välinevuokraamojen ja hiihtokoulujen palveluista on laadittu omat sopimusehtonsa, jotka löytyvät SHKY:n ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston internet- sivuilta (https://www.ski.fi/info/sopimusehdot/hiihtokoulujen-sopimusehdot/ ja www.kkv.fi).

2. YLEISET MÄÄRÄYKSET

2.1 Hissien tulee täyttää kulloinkin voimassa olevat turvallisuusvaatimukset ja olla asianomaisen viranomaisen tarkastamia ja hyväksymiä.

2.2 Rinteiden ja muiden palvelualueiden tulee olla selvästi havaittavia tai merkittyjä. Niiden tulee olla sää- ja maasto-olosuhteisiin nähden tyydyttävässä kunnossa. Hiihtokeskuksen henkilökunnalla on oikeus rinteen ja muiden palvelualueiden kunnostukseen myös hiihtokeskuksen aukioloaikana.

2.3 Lumi- ja sääolosuhteiden vuoksi tai käyttäjämäärän sitä edellyttäessä keskuksen henkilökunnalla on oikeus avata ja sulkea hiihtokeskus, hissi tai rinne tai muu palvelualue. Näissä tilanteissa kuluttajan hyvitysoikeus määräytyy näiden sopimusehtojen kohdan 6. mukaisesti.

2.4 Laskeminen rinteillä sekä muu hiihtokeskuksen palveluiden käyttö tapahtuu kuluttajan omalla vastuulla. Vastuu voi olla myös kuluttajan holhoojalla. Kuluttaja on velvollinen toimimaan hiihtokeskuksen alueella niin, ettei toiminnasta aiheudu vaaraa kuluttajalle itselleen tai muille aluetta käyttäville henkilöille. Kuluttaja on velvollinen ennen palvelun käytön aloittamista arvioimaan kykynsä käyttää palvelua. Kuluttajan tulee tuntea erityisesti laskemiseen liittyvät rinnesäännöt.

2.5 Kuluttaja on vastuussa omien varusteidensa kunnosta ja siteiden säädöstä.

2.6 Kuluttaja on keskuksen alueella ja palveluja käyttäessään omalta osaltaan velvollinen noudattamaan näitä sopimusehtoja. Hiihtokeskus on velvollinen tiedottamaan hisseillä tai rinteissä sekä muilla palvelualueilla alueen käyttöä koskevista rajoituksista verkkosivuillaan ja hiihtokeskuksessa, sekä merkitsemään mahdolliset vaaraa aiheuttavat paikat selkeästi Tukesin suosittelemalla tavalla. Palvelujen ohjekilvet voivat olla myös hyväksytyin symbolein annettuja. Ohjekilvet ja merkinnät ovat sitovia.

2.7 Kuluttaja on velvollinen noudattamaan henkilökunnan ohjeita rinteiden, muiden palvelualueiden ja välineiden asianmukaisesta käytöstä ja sijoittumisesta hissin vetolaitteeseen tai tuolihissiin sekä turvallisesta pukeutumisesta. Kuluttajavalistuksella henkilökunta pyrkii vähentämään vahinkoriskejä ja välttämään käyttökeskeytyksiä.

2.8 Henkilökunnalla on oikeus estää kuluttajaa käyttämästä hiihtokeskuksen palveluita, jos kuluttaja ei noudata näitä sopimusehtoja ja henkilökunnan antamia ohjeita tai joka tilansa tai käyttäytymisensä vuoksi vaarantaa yleistä turvallisuutta, häiritsee yleistä järjestystä tai aiheuttaa yleistä pahennusta.

2.9 Kuluttaja, joka tahallisesti tai tuottamuksellisesti likaa tai rikkoo hiihtokeskuksen laitteita, on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon hiihtokeskukselle ja kolmansille osapuolille.

2.10 Mikäli hissi, rinne tai muu palvelualue ei täytä edellä mainittuja turvallisuusmääräyksiä, on hiihtokeskus vastuussa kuluttajalle tai hänen omaisuudelleen aiheutuvista vahingoista, jotka eivät ole kuluttajan itsensä aiheuttamia.

3. LÖYTÖTAVARAT

3.1 Jos kuluttaja löytää toiselta kuluttajalta hukkaan joutuneen tavaran hiihtokeskuksen palvelualueelta, on hän velvollinen luovuttamaan sen viipymättä hiihtokeskuksen henkilökunnalle. Löytötavarat käsitellään löytötavaralain mukaisesti.

4. PALVELUIDEN HINNASTO, HISSI- JA RINNETIEDOT

4.1 Hiihtokeskus on velvollinen julkaisemaan palveluita koskevan hinnaston tai muulla tavalla tiedottamaan hinnoista. Hinnastossa tai tiedotuksessa on esitettävä selkeästi tiedot erilaisten lippujen hinnoista ja voimassaoloajoista.

4.2 Hiihtokeskus on velvollinen hinnastossa tai esitteessä ilmoittamaan keskuksen hissien ja rinteiden ja muiden palvelualueiden sijainnin, niiden tyypin ja rinteiden vaikeusasteen sekä lukumäärän. Vaikeusaste ilmoitetaan kansainvälisesti hyväksyttyjen SHKY:n ohjeiden mukaisesti.

4.3 Hinnastossa ja esitteessä on oltava hiihtokeskuksen virallinen nimi, osoite ja puhelinnumero. Yhteystiedot on oltava esillä joko painetussa esitteessä tai hiihtokeskuksen nettisivuilla.

5. HIIHTOKESKUSPALVELUITA KOSKEVIEN HISSI- JA MUIDEN LIPPUJEN KELPOISUUS

5.1 Hiihtokeskuksella on oikeus myydä eri tyyppisiä, hinnastossa mainittuja hissi- ja muita pääsylippuja (jälj.”. ”lippu”). Sopimus katsotaan syntyneeksi, kun tarjous on hyväksytty ja maksu suoritettu tai maksusitoumus allekirjoitettu.

5.2 Liput ovat voimassa hinnastossa mainittuina hiihtokeskuksen aukioloaikoina. Keskus voi halutessaan pidentää voimassaoloaikaa.

5.3 Hiihtokeskuksessa voi olla käytössä hissinousujen lukumäärään perustuvia tai aikaperusteisia lippuja.

5.4 Yrityskortti oikeuttaa palveluiden käyttöön korttiin merkittynä laskukautena. Yrityskorttia ovat oikeutetut käyttämään kyseisen yhteisön etukäteen nimetyt henkilöt tai yhteisön omistaman lomamajan asukkaat erillisen ilmoituksen mukaisesti.

5.5 Lisäksi hiihtokeskuksessa voi olla käytössä alue- tai suorituspaikkalippu, joka oikeuttaa käyttämään lipussa mainittujen alueiden ja suorituspaikkojen palveluita lippuun merkittynä voimassaoloaikana.

5.6 Kohdissa 5.3, 5.4 ja 5.5 tarkoitettujen lippujen voimassaoloaika voi olla merkitty myös viivakoodein. Kuluttajalla on oikeus tarkastaa lipun voimassaoloaika hiihtokeskuksen henkilökunnalta.

5.7 Lippu on henkilökohtainen, ellei muuta ole erikseen mainittu. Sitä ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön. Yrityskorttien vuokraaminen edelleen on kielletty. Väärinkäytöstilanteissa lippu voidaan mitätöidä tai ottaa hiihtokeskuksen haltuun.

5.8 Hissilipun käyttäjän on pystyttävä todistamaan käyttöoikeutensa. Lippu on pidettävä mukana ja se on esitettävä pyytämättä hissiin mentäessä. Hiihtokeskuksen henkilökunnalla on oikeus suorittaa keskuksen palvelualueella lippujen kelpoisuustarkastuksia.

5.9 Hiihtokeskuksella on oikeus väärinkäytösten johdosta syntyneiden vahinkojen korvaamiseksi periä kuluttajalta korvauksena etukäteen ilmoittama kohtuullinen maksu välittömästi väärinkäytöksen tultua ilmi.

6. ASIAKKAAN OIKEUS HYVITYKSEEN

6.1 Kadonnutta lippua ei hyvitetä.

6.2 Mitätöityä tai hiihtokeskuksen haltuun otettua lippua ei hyvitetä.

6.3 Lipun käyttämättä jäänyttä voimassaoloaikaa ei hyvitetä kuluttajan lopetettua vapaaehtoisesti palvelun käytön kesken lipun voimassaoloajan.

6.4 Jos lipun haltija sairastumisen tai loukkaantumisen vuoksi ei ole voinut käyttää lippua aikana, jonka pituus on vähintään yksi kolmasosa (1/3) lipun voimassaoloajasta, on hän oikeutettu lippua koskevaan hyvitykseen. Lipun haltijan on pyydettäessä todistettava sairastuminen tai loukkaantuminen lääkärintodistuksen tai muun luotettavan selvityksen avulla.

6.5 Jos hissiä tai rinnettä tai muuta palvelualuetta ei ole voitu käyttää käyttötauon takia, on lipun haltija oikeutettu hyvitykseen kohdissa 6.7 ja 6.8 mainituin rajoituksin.

6.6 Hyvityksen on vastattava lipun käyttämättä jäänyttä voimassaoloaikaa. Hyvitys annetaan ensisijaisesti lipun voimassaolon jatkamisella tai antamalla tosite vastaavasta ajasta myöhemmin käytettäväksi. Kuluttajalla on myös mahdollisuus saada rahallinen hyvitys hänen niin halutessaan.

6.7 Oikeutta hyvitykseen ei ole,

6.7.1 jos käyttötauko on tilapäinen ja lyhytaikainen tai johtuu korjaus- tai huoltotöistä, joita ei turvallisuussyistä voida lykätä.

6.7.2 jos käyttötauko johtuu henkilökunnasta riippumattomista syistä kuten sähkökatkos, liian voimakas tuuli, liian kova pakkanen, sumu tai muu edellä mainittuihin syihin verrattava tilanne, joka ei lipun myyntihetkellä ollut osapuolten tiedossa tai jonka seurausta henkilökunta ei ole voinut välttää.

6.8 Hiihtokeskuksen henkilökunnalla on oikeus sulkea hissi ja/tai rinne ja/tai muu palvelualue kesken lipun voimassaoloajan edellä mainituista syistä. Tällöin lipun haltija ei ole oikeutettu hyvitykseen, mikäli hiihtokeskuksessa on sulkemisesta huolimatta käytössä riittävä määrä muita hissejä ja laskettelurinteitä ja palvelualueita. Kuluttajalle on ostohetkellä kerrottava tiedossa olevat normaalista poikkeavat hissi- ja rinnemäärät ja muiden palvelualueiden aukiolotilanne.

6.9 Hiihtokeskuksella on oikeus määritellä mitä rinteitä ja alueita on auki. Mikäli hiihtokeskuksessa ei kohdassa 6.7. mainituista syistä ole käytössä riittävää määrää muita hissejä ja laskettelurinteitä ja muita palvelualueita, on lipun haltija oikeutettu hyvitykseen, jos käyttötauko on pidempi kuin yksi kolmasosa (1/3) lipun voimassaoloajasta.

6.10 Hiihtokeskus ei ole velvollinen muuhun kuin edellä mainittuun hyvitykseen osittaisen tai koko keskuksen käyttökeskeytyksen aiheuttamasta haitasta tai kustannuksista, ellei käyttökeskeytys ole aiheutunut hiihtokeskuksen huolimattomasta toiminnasta.

7. VAKUUTUKSET

7.1 Hiihtokeskuksilla on oltava vastuuvakuutus, joka korvaa hiihtokeskuksen todisteellisesti ja tuottamuksellisesti aiheuttaman vahingon asiakkaalle.

7.2 Hiihtokeskuksella ei ole velvollisuutta ottaa vakuutusta, joka korvaa asiakkaan itselleen aiheuttaman vahingon. Mahdollisesta lippuun kuuluvasta tapaturmavakuutuksesta ja sen voimassaolosta ilmoitetaan erikseen.

7.3 Kuluttaja on velvollinen ennen hiihtokeskuksen palvelualueelle saapumista varmistumaan oman vakuutusturvansa voimassaolosta.

8. VAATIMUSTEN ESITTÄMINEN

8.1 Hiihtokeskuksen palveluja koskevat vaatimukset on esitettävä keskuksen henkilökunnalle. Vaatimukset voidaan esittää kirjallisesti tai suullisesti. Kuluttaja ei saa vedota palvelussa olevaan virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä palvelun tarjoajalle tai keskuksen henkilökunnalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Virheestä, joka voidaan korjata palvelun aikana, on ilmoitettava palvelun tarjoajalle tai keskuksen henkilökunnalle niin pian kuin mahdollista.

8.2 Muut korvausvaateet on esitettävä kohtuullisessa ajassa vahinkoon johtaneesta tapahtumasta lukien.

9. SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN

9.1 Hiihtokeskus voi muuttaa näitä sopimusehtoja ja palveluista perittäviä maksuja myös kesken laskukauden, jos perusteena on uusi tai muuttunut lainsäädäntö, viranomaisen määräys tai ennalta odottamaton olosuhteiden muutos (poikkeuksellinen luonnontapahtuma, kansainvälinen kriisi tai suuronnettomuus).

9.2 Sopimusehdot ja niiden muutokset on ilmoitettava kuluttajalle hiihtokeskuksen palvelujen myyntikohteissa.

10. SOVELLETTAVA LAKI

Näihin sopimusehtoihin sovelletaan palvelun suorituspaikan lakia, eli Suomen lakia.

11. ERIMIELISYYDET

11.1 Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti kuluttajan ja hiihtokeskuksen välisillä neuvotteluilla. Jos osapuolet eivät pääse keskenään yhteisymmärrykseen, voi kuluttaja saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi tai nostaa kanteen kotipaikkansa käräjäoikeudessa. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Hiihtokeskuksen nostaessa kanteen tulee se tehdä EU:n alueella asuvan kuluttajan kotipaikan alioikeudessa.

Riitatilanteissa sovelletaan alkuperäiskielisiä sopimusehtoja.

Hiihtokeskuspalveluja koskevat yleiset sopimusehdot EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisille

1. SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN

1.1 Näitä sopimusehtoja sovelletaan Suomen Hiihtokeskusyhdistykseen kuuluvien hiihtokeskusten kuluttajille tarjoamien palveluiden tarjoamiseen, ostamiseen, toteuttamiseen, käyttöön sekä niistä johtuvien erimielisyyksien ratkaisemiseen. Sopimusehtoja ei sovelleta hiihtokeskuksen vastuualueen ulkopuolella oleviin laskureitteihin ja metsässä laskemiseen.

1.2 Näiden sopimusehtojen mukaisia hiihtokeskuspalveluita annetaan muun muassa

1. lipunmyyntipisteissä,

2. laskettelurinteissä,

3. henkilöiden kuljettamiseen tarkoitetuilla köysiradoilla nousuratoineen ja rakennuksineen (jälj. ”hissit”),

4. lumetetuilla ensilumen laduilla, luistinradoilla ja lumetetuissa pulkkamäissä sekä muilla hiihtokeskusten ylläpitämillä lumiliikuntapalveluille varatuilla alueilla (jälj. ”muut palvelualueet”).

1.3 Nämä sopimusehdot eivät koske rinneravintola-, leirintäalue- (asuntovaunu), ja majoituspalveluita.

1.4 Välinevuokraamojen ja hiihtokoulujen palveluista on laadittu omat sopimusehtonsa, jotka löytyvät SHKY:n ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston internet- sivuilta (www.ski.fi ja www.kkv.fi).

2. YLEISET MÄÄRÄYKSET

2.1 Hissien tulee täyttää kulloinkin voimassa olevat turvallisuusvaatimukset ja olla asianomaisen viranomaisen tarkastamia ja hyväksymiä.

2.2 Rinteiden ja muiden palvelualueiden tulee olla selvästi havaittavia tai merkittyjä. Niiden tulee olla sää- ja maasto-olosuhteisiin nähden tyydyttävässä kunnossa. Hiihtokeskuksen henkilökunnalla on oikeus rinteen ja muiden palvelualueiden kunnostukseen myös hiihtokeskuksen aukioloaikana.

2.3 Lumi- ja sääolosuhteiden vuoksi tai käyttäjämäärän sitä edellyttäessä keskuksen henkilökunnalla on oikeus avata ja sulkea hiihtokeskus, hissi tai rinne tai muu palvelualue. Näissä tilanteissa kuluttajan hyvitysoikeus määräytyy näiden sopimusehtojen kohdan 6. mukaisesti.

2.4 Laskeminen rinteillä sekä muu hiihtokeskuksen palveluiden käyttö tapahtuu kuluttajan omalla vastuulla. Vastuu voi olla myös kuluttajan holhoojalla. Kuluttaja on velvollinen toimimaan hiihtokeskuksen alueella niin, ettei toiminnasta aiheudu vaaraa kuluttajalle itselleen tai muille aluetta käyttäville henkilöille. Kuluttaja on velvollinen ennen palvelun käytön aloittamista arvioimaan kykynsä käyttää palvelua. Kuluttajan tulee tuntea erityisesti laskemiseen liittyvät rinnesäännöt.

2.5 Kuluttaja on vastuussa omien varusteidensa kunnosta ja siteiden säädöstä.

2.6 Kuluttaja on keskuksen alueella ja palveluja käyttäessään omalta osaltaan velvollinen noudattamaan näitä sopimusehtoja. Hiihtokeskus on velvollinen tiedottamaan hisseillä tai rinteissä sekä muilla palvelualueilla alueen käyttöä koskevista rajoituksista verkkosivuillaan ja hiihtokeskuksessa, sekä merkitsemään mahdolliset vaaraa aiheuttavat paikat selkeästi Tukesin suosittelemalla tavalla. Palvelujen ohjekilvet voivat olla myös hyväksytyin symbolein annettuja. Ohjekilvet ja merkinnät ovat sitovia.

2.7 Kuluttaja on velvollinen noudattamaan henkilökunnan ohjeita rinteiden, muiden palvelualueiden ja välineiden asianmukaisesta käytöstä ja sijoittumisesta hissin vetolaitteeseen tai tuolihissiin sekä turvallisesta pukeutumisesta. Kuluttajavalistuksella henkilökunta pyrkii vähentämään vahinkoriskejä ja välttämään käyttökeskeytyksiä.

2.8 Henkilökunnalla on oikeus estää kuluttajaa käyttämästä hiihtokeskuksen palveluita, jos kuluttaja ei noudata näitä sopimusehtoja ja henkilökunnan antamia ohjeita tai joka tilansa tai käyttäytymisensä vuoksi vaarantaa yleistä turvallisuutta, häiritsee yleistä järjestystä tai aiheuttaa yleistä pahennusta.

2.9 Kuluttaja, joka tahallisesti tai tuottamuksellisesti likaa tai rikkoo hiihtokeskuksen laitteita, on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon hiihtokeskukselle ja kolmansille osapuolille.

2.10 Mikäli hissi, rinne tai muu palvelualue ei täytä edellä mainittuja turvallisuusmääräyksiä, on hiihtokeskus vastuussa kuluttajalle tai hänen omaisuudelleen aiheutuvista vahingoista, jotka eivät ole kuluttajan itsensä aiheuttamia.

3. LÖYTÖTAVARAT

3.1 Jos kuluttaja löytää toiselta kuluttajalta hukkaan joutuneen tavaran hiihtokeskuksen palvelualueelta, on hän velvollinen luovuttamaan sen viipymättä hiihtokeskuksen henkilökunnalle. Löytötavarat käsitellään löytötavaralain mukaisesti.

4. PALVELUIDEN HINNASTO, HISSI- JA RINNETIEDOT

4.1 Hiihtokeskus on velvollinen julkaisemaan palveluita koskevan hinnaston tai muulla tavalla tiedottamaan hinnoista. Hinnastossa tai tiedotuksessa on esitettävä selkeästi tiedot erilaisten lippujen hinnoista ja voimassaoloajoista.

4.2 Hiihtokeskus on velvollinen hinnastossa tai esitteessä ilmoittamaan keskuksen hissien ja rinteiden ja muiden palvelualueiden sijainnin, niiden tyypin ja rinteiden vaikeusasteen sekä lukumäärän. Vaikeusaste ilmoitetaan kansainvälisesti hyväksyttyjen SHKY:n ohjeiden mukaisesti.

4.3 Hinnastossa ja esitteessä on oltava hiihtokeskuksen virallinen nimi, osoite ja puhelinnumero. on oltava esillä joko painetussa esitteessä tai hiihtokeskuksen nettisivuilla.

5. HIIHTOKESKUSPALVELUITA KOSKEVIEN HISSI- JA MUIDEN LIPPUJEN KELPOISUUS

5.1 Hiihtokeskuksella on oikeus myydä eri tyyppisiä, hinnastossa mainittuja hissi- ja muita pääsylippuja (jälj.”. ”lippu”). Sopimus katsotaan syntyneeksi, kun tarjous on hyväksytty ja maksu suoritettu tai maksusitoumus allekirjoitettu.

5.2 Liput ovat voimassa hinnastossa mainittuina hiihtokeskuksen aukioloaikoina. Keskus voi halutessaan pidentää voimassaoloaikaa.

5.3 Hiihtokeskuksessa voi olla käytössä hissinousujen lukumäärään perustuvia tai aikaperusteisia lippuja.

5.4 Yrityskortti oikeuttaa palveluiden käyttöön korttiin merkittynä laskukautena. Yrityskorttia ovat oikeutetut käyttämään kyseisen yhteisön etukäteen nimetyt henkilöt tai yhteisön omistaman lomamajan asukkaat erillisen ilmoituksen mukaisesti.

5.5 Lisäksi hiihtokeskuksessa voi olla käytössä alue- tai suorituspaikkalippu, joka

oikeuttaa käyttämään lipussa mainittujen alueiden ja suorituspaikkojen palveluita lippuun merkittynä voimassaoloaikana.

5.6 Kohdissa 5.3, 5.4 ja 5.5 tarkoitettujen lippujen voimassaoloaika voi olla merkitty myös viivakoodein. Kuluttajalla on oikeus tarkastaa lipun voimassaoloaika hiihtokeskuksen henkilökunnalta.

5.7 Lippu on henkilökohtainen, ellei muuta ole erikseen mainittu. Sitä ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön. Yrityskorttien vuokraaminen edelleen on kielletty. Väärinkäytöstilanteissa lippu voidaan mitätöidä tai ottaa hiihtokeskuksen haltuun.

5.8 Hissilipun käyttäjän on pystyttävä todistamaan käyttöoikeutensa. Lippu on pidettävä mukana ja se on esitettävä pyytämättä hissiin mentäessä. Hiihtokeskuksen henkilökunnalla on oikeus suorittaa keskuksen palvelualueella lippujen kelpoisuustarkastuksia.

5.9 Hiihtokeskuksella on oikeus väärinkäytösten johdosta syntyneiden vahinkojen korvaamiseksi periä kuluttajalta korvauksena etukäteen ilmoittama kohtuullinen maksu välittömästi väärinkäytöksen tultua ilmi.

6. ASIAKKAAN OIKEUS HYVITYKSEEN

6.1 Kadonnutta lippua ei hyvitetä.

6.2 Mitätöityä tai hiihtokeskuksen haltuun otettua lippua ei hyvitetä.

6.3 Lipun käyttämättä jäänyttä voimassaoloaikaa ei hyvitetä kuluttajan lopetettua vapaaehtoisesti palvelun käytön kesken lipun voimassaoloajan.

6.4 Jos lipun haltija sairastumisen tai loukkaantumisen vuoksi ei ole voinut käyttää lippua aikana, jonka pituus on vähintään yksi kolmasosa (1/3) lipun voimassaoloajasta, on hän oikeutettu lippua koskevaan hyvitykseen. Lipun haltijan on pyydettäessä todistettava sairastuminen tai loukkaantuminen lääkärintodistuksen tai muun luotettavan selvityksen avulla.

6.5 Jos hissiä tai rinnettä tai muuta palvelualuetta ei ole voitu käyttää käyttötauon takia, on lipun haltija oikeutettu hyvitykseen kohdissa 6.7 ja 6.8 mainituin rajoituksin.

6.6 Hyvityksen on vastattava lipun käyttämättä jäänyttä voimassaoloaikaa. Hyvitys annetaan ensisijaisesti lipun voimassaolon jatkamisella tai antamalla tosite vastaavasta ajasta myöhemmin käytettäväksi. Kuluttajalla on myös mahdollisuus saada rahallinen hyvitys hänen niin halutessaan.

6.7 Oikeutta hyvitykseen ei ole,

6.7.1 jos käyttötauko on tilapäinen ja lyhytaikainen tai johtuu korjaus- tai huoltotöistä, joita ei turvallisuussyistä voida lykätä.

6.7.2 jos käyttötauko johtuu henkilökunnasta riippumattomista syistä kuten sähkökatkos, liian voimakas tuuli, liian kova pakkanen, sumu tai muu edellä mainittuihin syihin verrattava tilanne, joka ei lipun myyntihetkellä ollut osapuolten tiedossa tai jonka seurausta henkilökunta ei ole voinut välttää.

6.8 Hiihtokeskuksen henkilökunnalla on oikeus sulkea hissi ja/tai rinne ja/tai muu palvelualue kesken lipun voimassaoloajan edellä mainituista syistä. Tällöin lipun haltija ei ole oikeutettu hyvitykseen, mikäli hiihtokeskuksessa on sulkemisesta huolimatta käytössä riittävä määrä muita hissejä ja laskettelurinteitä ja palvelualueita. Kuluttajalle on ostohetkellä kerrottava tiedossa olevat normaalista poikkeavat hissi- ja rinnemäärät ja muiden palvelualueiden aukiolotilanne.

6.9 Hiihtokeskuksella on oikeus määritellä mitä rinteitä ja alueita on auki. Mikäli hiihtokeskuksessa ei kohdassa 6.7. mainituista syistä ole käytössä riittävää määrää muita hissejä ja laskettelurinteitä ja muita palvelualueita, on lipun haltija oikeutettu hyvitykseen, jos käyttötauko on pidempi kuin yksi kolmasosa (1/3) lipun voimassaoloajasta.

6.10 Hiihtokeskus ei ole velvollinen muuhun kuin edellä mainittuun hyvitykseen osittaisen tai koko keskuksen käyttökeskeytyksen aiheuttamasta haitasta tai kustannuksista, ellei käyttökeskeytys ole aiheutunut hiihtokeskuksen huolimattomasta toiminnasta.

7. VAKUUTUKSET

7.1 Hiihtokeskuksilla on oltava vastuuvakuutus, joka korvaa hiihtokeskuksen todisteellisesti ja tuottamuksellisesti aiheuttaman vahingon asiakkaalle.

7.2 Hiihtokeskuksella ei ole velvollisuutta ottaa vakuutusta, joka korvaa asiakkaan itselleen aiheuttaman vahingon. Mahdollisesta lippuun kuuluvasta tapaturmavakuutuksesta ja sen voimassaolosta ilmoitetaan erikseen.

7.3 Kuluttaja on velvollinen ennen hiihtokeskuksen palvelualueelle saapumista varmistumaan oman vakuutusturvansa voimassaolosta.

8. VAATIMUSTEN ESITTÄMINEN

8.1 Hiihtokeskuksen palveluja koskevat vaatimukset on esitettävä keskuksen henkilökunnalle. Vaatimukset voidaan esittää kirjallisesti tai suullisesti. Kuluttaja ei saa vedota palvelussa olevaan virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä palvelun tarjoajalle tai keskuksen henkilökunnalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Virheestä, joka voidaan korjata palvelun aikana, on ilmoitettava palvelun tarjoajalle tai keskuksen henkilökunnalle niin pian kuin mahdollista.

8.2 Muut korvausvaateet on esitettävä kohtuullisessa ajassa vahinkoon johtaneesta tapahtumasta lukien.

9. SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN

9.1 Hiihtokeskus voi muuttaa näitä sopimusehtoja ja palveluista perittäviä maksuja myös kesken laskukauden, jos perusteena on uusi tai muuttunut lainsäädäntö, viranomaisen määräys tai ennalta odottamaton olosuhteiden muutos (poikkeuksellinen luonnontapahtuma, kansainvälinen kriisi tai suuronnettomuus).

9.2 Sopimusehdot ja niiden muutokset on ilmoitettava kuluttajalle hiihtokeskuksen palvelujen myyntikohteissa.

10. SOVELLETTAVA LAKI

Näihin sopimusehtoihin sovelletaan palvelun suorituspaikan lakia, eli Suomen lakia.

11. ERIMIELISYYDET

11.1 Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti kuluttajan ja hiihtokeskuksen välisillä neuvotteluilla. Muualla kuin EU-alueella asuvan kuluttajan ja hiihtokeskuksen väliset erimielisyydet tulee ratkaista palvelun tarjoajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Riitatilanteissa sovelletaan alkuperäiskielisiä sopimusehtoja.

Luitko jo nämä?

Levillä on jo vuosia pyöräilty myös alamäkeen. Kesällä 2024 tunturissa alkaa kehitysprojekti, jonka tarkoitus on nostaa Levin maastopyöräilytarjonta uudelle tasolle.
Alamäkipyöräily on tempaissut Katja Ståhlin mukaansa. Varsinaisia tavoitteita laji ei kuitenkaan Katjalle aseta. ”Haluan vain nauttia ja vetää mäessä hyvällä fiiliksellä.”
Ylläs Flow -reitti avattiin alkusyksystä 2023 ja siitä tuli heti pyöräilijöiden suursuosikki.
Rukalla on kova tahto saada uusia pyöräilijöitä alamäkeen, joten keskuksessa panostetaan jatkossakin helppouteen ja turvallisuuteen.
Alamäki sopii ihan kaikille. Tahko Mini Mountain innostaa kaiken ikäiset ja kokoiset alamäkipyöräilyyn.
Bike park -päivä on mainio hetki tutustua laskettelun ja lumilautailun kesäiseen serkkuun, eli alamäkipyöräilyyn. Keskiviikkona 26.6.2024 on useassa keskuksessa tarjouksia lipuista, varusteista ja opastuksesta.
”Laajiksessa on se hyvä puoli, että reiteiltä löytyy mahdollisuuksia rauhalliseen tutustumiseen. Vauhtia voi sitten kasvattaa taitojen karttuessa”, sanoo Laajiksen kantaporukkaan kuuluva Hannu Pohjolainen (kuvassa vasemmalla).
Koko bike parkista löytyy hienosti rakennettuja flow-reittejä.
Sappee Bike Parkissa on panostettu monipuolisiin suorituspaikkoihin ja laajaan palvelutarjontaan pyöräilijöille.
Ellivuori bike park on tunnettu järvimaisemasta ja metsäisistä enduro-reiteistä.